ค้นหา

ผลักดันความรู้ความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยเป็นวาระแห่งชาติ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมการประสานงานระดับส่วนราชการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ร่วมกับ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (เลขาฯ กกต.) ว่า  

ที่ประชุมสำนักงาน กกต. ได้นำเสนอแนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สู่การผลักดันเป็นวาระแห่งชาติ ผ่านศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาได้ร่วมมือกับ กศน. จัดตั้ง ศส.ปชต. เป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง จำนวน 7,517 แห่งทั่วประเทศ และยังมีเครือข่ายองค์กรต่าง ๆ มาร่วมดำเนินกิจกรรม เช่น ลูกเสืออาสา กกต. รด.จิตอาสา ดีเจประชาธิปไตย หมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียง เป็นต้น

สำหรับการสร้างความรู้ความเข้าใจในสถานศึกษา มีการจัดหลักสูตร 4 ช่วงชั้น (ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน และหลักสูตรวิชาบังคับของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างพลเมืองคุณภาพ ทั้งนี้ สำนักงาน กกต.ต้องการร่วมมือกับ ศธ.เพื่อจัดหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงบรรจุในวิชาลูกเสือ และสนับสนุนการพัฒนาความรู้ด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างถูกต้องให้แก่สภานักเรียน 

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำลังดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานทั้งหมดอยู่ ทั้งด้านเนื้อหาและรูปแบบวิธีการ ดังนั้นสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) และ สพฐ.จะร่วมกันปรับหลักสูตรให้เหมาะสมตามที่สำนักงาน กกต.นำเสนอ พร้อมทั้งขอผู้แทนจากสำนักงาน กกต. มาร่วมกันหาช่องทางที่ดีที่สุดในการถ่ายทอดเนื้อหาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพเด็ก อันมีผลต่อการดำรงชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม

สำหรับเนื้อหาที่ต้องการให้บรรจุในวิชาลูกเสือนั้น ขณะนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติขึ้นแล้ว และจะนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไป ส่วนการสนับสนุนการพัฒนาความรู้ให้แก่สภานักเรียน ที่ทางสำนักงาน กกต.กำลังดำเนินการอยู่นั้น ศธ.ไม่มีข้อขัดข้อง พร้อมแนะนำให้จัดกิจกรรมโดยไม่กระทบต่อการเรียนการสอนของครูและนักเรียน 

ที่มา ; แนวหน้า 21 มกราคม พ.ศ. 2564

ความเห็นของผู้ชม