ค้นหา

5 Big Rocks ขับเคลื่อนประเทศลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา

31 ม.ค.64 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมสภาการศึกษา (กกศ.) เมื่อเร็ว ๆนี้ ว่า ที่ประชุมได้หารือแผนการขับเคลื่อนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนใสาขาอาชีพที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ.2562-2565 โดยสาขาอาชีพที่มีความจำเป็นเร่งด่วนของประเทศมี 7+1 สาขาอาชีพ ประกอบด้วย

 • สาขาอาชีพโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐาน
 • สาขาอาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
 • สาขาอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทคและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์
 • สาขาอาชีพอาหารและการเกษตร
 • สาขาอาชีพปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ พลังงาน และพลังงานทดแทน
 • สาขาอาชีพแม่พิมพ์ และ
 • สาขาที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานและการบิน

โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จะวางแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานใน ศธ. ว่าจะผลิตบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของตลาดในภาวะเร่งด่วนได้อย่างไร 

นายณัฏฐพล กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมชนได้หารือเรื่องการขับเคลื่อน 5 Big Rocks ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดย 5 Big Rocks จะมี 5 กิจกรรม ที่มุ่งเน้นกิจกรรมที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนและประชาชน ดังนี้

 • การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย
 • การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 • การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน
 • การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆที่เน้นการฝึงปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบเพื่อนำไปสู่การจ้างงานและสร้างงาน  
 • การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 

"ที่ประชุมได้หารือร่วมกันว่า จะต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อตอบโจทย์ในส่วนต่าง ๆอย่างไร และหน่วยงานไหนที่ต้องรับผิดชอบจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ เช่น การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จะเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบร่วมกับ ศธ. ที่ขณะนี้ศธ.มีแผนบูรณาการพัฒนาการศึกษา คือ โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone) และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ซึ่งจะช่วยในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอีกทางหนึ่ง หรือจะเป็นกิจกรรมการพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆที่เน้นการฝึกปฏิบัติ นำไปสู่การปฏิบัติงาน ซึ่งต่อไปสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จะจัดทำแผนเสนอแนวทางการทำงานเพื่อเตรียมพัฒนาคนให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน ซึ่งผมมองว่าแผนต่างๆที่หารือครั้งนี้ จะขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาได้ ส่วนการใช้งบประมาณในการพัฒนาการขับเคลื่อนอาจจะต้องหารือร่วมกันอีกครั้ง เบื้องต้นบางส่วนอาจจะไม่ใช้งบประจำมาดำเนินการ" นายณัฏฐพล กล่าว 

ที่มา ; แนวหน้า วันอาทิตย์ ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564

ความเห็นของผู้ชม