ค้นหา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดสอบครูผู้ช่วย22 สาขาวิชาเอก 1,069 อัตรา

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้มีหนังสือแจ้ง ประกาศ กสถ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 9 ก.พ. 64 โดยมีกำหนดการรับสมัครตั้งแต่ 9 - 31 มี.ค. 64 

รายละเอียดดูได้ในเว็บไซด์ http://www.dlaapplicant2564.com

คลิก ประกาศสอบแข่งขันครูผู้ช่วยและตำแหน่งอื่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี 2564

 

ข่าวก่อนหน้านั้น

ข้อมูลการเปิดสอบครูผู้ช่วยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดเผยโดย เฟซบุ๊ก ป. พิพัฒน์ ได้เผยแพร่ร่างรับสมัครสอบแข่งขัน ก.สถ. โดยมีรายละเอียดดังนี้

วาระเพื่อทราบที่ 3.1 
  3.1 รายงานการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
   ข้อเท็จจริง
   1. จังหวัดได้รายงานการตรวจสอบตำแหน่งว่างและยืนยันตำแหน่งและอัตราของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ว่าง ที่ อปท.ประสงค์ให้ กสถ.ดำเนินการสอบแข่งขัน โดยจังหวัดได้ตรวจสอบภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลแล้วไม่เกิน 40% เป็นไปตามมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยมีจำนวนตตำแหน่งและอัตรว่างที่ อปท. ร้องขอมาทั้งสิ้่น 68 ตำแหน่ง 4,426 อัตรา โดยจำแนกได้ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2564)
    1) ตำแหน่งประเภทวิชาการ มีตำแหน่งว่าง 21 ตำแหน่ง 545 อัตรา
    2) ตำแหน่งประเภททั่วไป มีตำแหน่งว่าง 25 ตำแหน่ง 2,812 อัตรา
    3) ตำแหน่งครูผู้ช่วย มีตำแหน่งว่าง 22 สาขาวิชาเอก 1,069 อัตรา
   2. คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ. ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ได้มีการประชุมและมีมติในการเตรียมการและดำเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพ่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้
        1) ได้เชิญมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 มานำเสนอความพร้อมของมหาวิทยาลัยในด้านต่างนๆ และรับฟังคำแนะนำจากคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)
        2) เห็นชอบให้ดำเนินการสอบแข่งขัน โดยกำหนดตำแหน่งและอัตราว่างที่จะรับสมัครในแต่ละกลุ่มภาค/เขต ตามจังหวัดรายงาน และหากมีการรายงานขอให้ กสถ.ดำเนินการสอบแข่งขันในตำแหน่งอื่นหรือรายงานอัตราว่างเพิ่มเติมก่อนมีประกาศรับสมัคร ให้ กสถ. สามารถดำเนินการสอบแข่งยันในตำแหน่งดังกล่าวด้วย
        3) กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในแต่ละตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ตามมติ กสถ.ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 เพื่อใช้ประกอบกับประกาศรับสมัคร
        4) เห็นชอบร่างประกาศ กสถ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ดังนี้
                - ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
                - รับสมัครสอบทางเว็บไซต์ วันที่ 9-31 มีนาคม 2564
                - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วันที่ 9 เมษายน 2564
                - การประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ วันที่ 20 เมษายน 2564

คลิกสมัครสอบ

อ้างอิง: เฟซบุ๊ก ป. พิพัฒน์ 

ความเห็นของผู้ชม