ค้นหา

ก.ค.ศ.จ่อใช้ กฏหมายจริยธรรมครูและบุคลากรศึกษา 9 ข้อ

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. รศ.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้จัดทำประชาพิจารณ์ร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศขึ้น ซึ่งมีทั้งรูปแบบออนไลน์ 30,066 คน และรูปแบบกระดาษ 418 คน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปประมวลผลข้อมูล ทั้งนี้ร่างประมวลจริยธรรมดังกล่าวเมื่อประมวลผลเสร็จสิ้นจะนำเข้าที่ประชุม ก.ค.ศ.พิจารณาในเดือน มี.ค.นี้ เพื่อประกาศใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 เม.ย.64 ต่อไป

สำหรับร่างจริยธรรมฉบับดังกล่าวจะเป็นมาตรฐานครูใหม่ โดยส่วนราชการผู้ใช้ครูไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) จะต้องไปกำหนดตัวชี้วัดจริยธรรมให้สอดคล้องกับกฎหมายฉบับนี้ เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวอีกว่า สำหรับร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศจะเป็นหลัก เพื่อใช้ประพฤติปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 9 ข้อ ได้แก่

     1.ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

      2.ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้องในฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

      3.กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก และกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม

      4.มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง

      5.มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ คำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญ

      6.ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ

      7.ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

      8.เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงสิทธิเด็กและยอมรับความแตกต่างของบุคคล และ

      9.ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการทำแบบรับฟังความคิดเห็น
1. (ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
http://bit.ly/3aubWVa
2. คำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามประมวลจริยธรรม 
http://bit.ly/3jjFzMW

ที่มา ; สำนักงาน ก.ค.ศ.

ความเห็นของผู้ชม