ค้นหา

คาดสภาฯถก พ.ร.บ.การศึกษาชาติ หลังกฤษฏีกาหลอมร่างฯกม.หลายฉบับ

เลขาธิการสภาการศึกษา (เลขาฯ สกศ.) กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการพิจารณาความสอดคล้องของร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งฃชาติ พ.ศ. ฉบับที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เป็นผู้เสนอและฉบับที่ตัวแทนภาคประชาชนเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและสมัชชาเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งประเทศไทย เป็นผู้เสนอ โดย ครม.ได้เสนอเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาเพื่อพิจารณาแล้วนั้น ขณะนี้คณะกรรมการกฤษฏีกา ที่มีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน ได้มีการนำร่างพ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับ เปิดรับฟังความคิดเห็น เพื่อที่จะนำข้อเสนอแนะของทั้ง 2 ร่าง มาบูรณาการปรับปรุงและทำให้ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ มีความสอดคล้องกับทั้ง 2 ร่างพ.ร.บ.ที่เสนอเข้ามา 


ทั้งนี้ในส่วนของการปรับปรุงแก้ไขก็จะมีการรับฟังความเห็นจากผู้ที่นำเสนอร่างฯ ทั้ง 2 ฉบับด้วย ว่า มีเรื่องใดที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียว และมีเรื่องใดที่ขัดแย้ง ในลักษณะไหน และจะขับเคลื่อนไปด้วยแนวทางใด ให้เหมาะสมกับการทำงานขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศในอนาคตต่อไป

อย่างไรก็ตาม ผมคาดว่ากระบวนการพิจารณาร่างพ.ร.บ.การศึกษาฯ ของคณะกรรมการกฤษฏีกา น่าจะเสร็จภายใน 1-2 เดือนนี้ เพื่อที่จะเตรียมนำเข้าพิจารณา ในการประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปี 2564 ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ทั้งนี้ สกศ.ได้ติดตามกระบวนการยกร่างพ.ร.บ.การศึกษาฯ อย่างต่อเนื่องตามนโยบายของคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) รักษาการ รมว.ศธ. ที่ต้องการให้ร่างพ.ร.บ.การศึกษาฯ สามารถประกาศใช้ได้ภายในปีนี้เลขาฯ สกศ.กล่าว 

ที่มา ; ไทยโพสต์ 08 มีนาคม พ.ศ. 2564

ความเห็นของผู้ชม