ค้นหา

มศว. เปิดรับสมัครนิสิตตามโครงการเพชรในตมรุ่นที่ 36 ปีการศึกษา 2564

โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตโครงการเพชรในตมรุ่นที่ 36 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1-17 มีนาคม พ.ศ.2564 โดยสามารถสมัครทางเว็บไซต์ได้ที่

https://admission.swu.ac.th/admissions2/index.php

เเละสามารถดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครเเละใบสมัครได้ที่ https://admission.swu.ac.th/.../4720210226045642.pdf...

ซึ่งผู้สมัครจะต้องสมัครทั้งในเว็บไซต์เเละส่งในสมัครไปยัง กอ.รมน.จังหวัดที่สังกัดภายในวันที่ 17 มีนาคม 2564

คลิก ประกาศเปิดรับสมัครนิสิตตามโครงการเพชรในตมรุ่นที่ 36 ปีการศึกษา 2564 ของ มศว.

 

ที่มา ; สมัครนิสิตใหม่ มศว.

ความเห็นของผู้ชม