ค้นหา

ทำไมต้อง STEAM EDUCATION

1.ความก้าวหน้าทาง Techonology

   1.โลกเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วมาก
   2.มีการสื่อสารเชื่อมต่อกันทั้งโลกอย่างรวดเร็ว
   3.ข่าวสารต่างๆแพร่กระจายไปทั่วทุกมุมโลกโดยอิสระ ไม่มีการปิดกั้น หลากหลายช่องทาง
   4.มีการผลิตสินค้าหลากหลายรูปแบบ
   5.การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว มากมายช่องทาง

2.การแข่งขันทางเศรษฐกิจ+การค้า
   1.มีการพัฒนาหุ่นยนต์แทนแรงงานคนมากขึ้น ส่งผลให้คนไร้ฝีมือตกงานจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆต่อเนื่อง
   2.มีการแข่งขันด้านการค้า เกิดการกีดกันการขายในหลากหลายรูปแบบ

3.ขาดแคลนบุคคลากรสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
   1.ขาดการส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนสนใจเรียนทางวิทยาศษสตร์ คณิตศาสตร์
   2.สถานศึกษาขาดแคลนสื่อ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ
   3.ขาดแคลนครูผู้สอนสายตรง เฉพาะด้าน
   4.ทุนสนับสนุนในการศึกษาต่อหรือการทำวิจัยมีน้อย

4.การศึกษาล้าหลัง ต้องเร่งสร้างคนสายพันธ์ุใหม่
   1.หลักสูตรมีมาตรฐานมากมาย
   2.มีการแยกย่อยรายวิชาแตกย่อย ขาดความเชื่อมโยงชีวิตจริง ผู้เรียนไม่เห็นความสำคัญ
   3.ครูต่างคนต่างสอน
   4.เนื้อหาซ้ำซ้อนข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้
   5.ละเลยการปลูกจิตสำนึกความเป็นดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย มีความรับผิดชอบ
   6.เน้นสร้างแต่คนเก่งเพียงไม่กี่คน เน้นแข่งขันเอาชนะในทุกระดับ
   7.กิจกรรมการเรียนรู้เน้นแต่การฟัง การดู ไม่เน้นปฏิบัติจริงที่มา ;
pb ครรชิต มนูญผล

ความเห็นของผู้ชม