ค้นหา

ภาครัฐไร้รอยต่อสำคัญอย่างไรกับการพัฒนาประเทศ

"ภาครัฐไร้รอยต่อ" (Seamless Government) สำคัญอย่างไรกับการพัฒนาประเทศ และสอดคล้องกับโลกยุค New Normal
ความท้าทายที่ภาครัฐกำลังเผชิญคือ "รอยต่อ" ที่เชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละภาคส่วนแบบบูรณาการ รวมไปถึงการลดข้อมูลที่ซ้ำซ้อน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างทั่วถึง จำเป็นต้องมีการพัฒนาความรู้ด้านทักษะดิจิทัลและปรับวิธีการทำงานใหม่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

จากงานวิจัยเกี่ยวกับเทรนด์โลกปี 2020 ได้กล่าวถึง 3 หัวใจหลักสู่การปรับเปลี่ยนให้เป็น ภาครัฐไร้รอยต่อ” (Seamless Government) ไว้ดังนี้

1. Invisible Government: สร้างบริการเชิงรุกแก่ภาคประชาชนให้สะดวกยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยี เช่น การให้บริการสาธารณะผ่านแอปพลิเคชัน ให้ประชาชนสามารถทำธุรกรรมเกี่ยวข้องกับภาครัฐได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

2. Matrixed Government: เชื่อมโยงการทำงานทุกภาคส่วน พร้อมสร้างความร่วมมือกับองค์กรอื่น เช่น สร้างระบบแพลตฟอร์มเพื่อแก้ปัญหาสังคม โดยอาศัยการระดมความคิดระหว่างภาครัฐกับประชาชน

3. Anticipatory Government: เน้นใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อการคาดการณ์และวางแผนนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจำลองสถานการณ์เหตุก่อการร้าย เพื่อฝึกซ้อมทั้งด้านการตัดสินใจและป้องกันตัวในรูปแบบ Virtual Reality เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเกิดเหตุการณ์จริงจาก 3 หัวใจหลักนี้ จะช่วยเสริมระบบการงานของภาครัฐให้เกิดความราบรื่น ลดข้อจำกัดในการให้บริการ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างความเชื่อมั่นและพร้อมก้าวสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว

โดยเริ่มต้นจากการปรับกรอบคิดและสร้างความพร้อมของบุคลากรด้วยการพัฒนาทักษะความรู้ (Reskill, Upskill) อย่างต่อเนื่อง

ถึงเวลาแล้วที่องค์กรภาครัฐต้องเริ่มปรับรูปแบบการทำงาน แบบไร้ร้อยต่อให้ทันโลก

ที่มา ; @seac

ความเห็นของผู้ชม