ค้นหา

กางงบประมาณปี 2565 ศธ.ครองแชมป์ วงเงิน 3.32 แสนล้าน

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ รักษาการ รมว.ศธ.เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3,100,000 ล้านบาท โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้รับงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 332,398  ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 เป็นจำนวน 24,051 ล้านบาท ซึ่งศธ.ถือเป็นกระทรวงที่ได้รับประมาณสูงสุด แต่ในจำนวนตัวเลขที่หลายฝ่ายมองว่า ศธ.ได้รับงบสูงสุดนั้นส่วนใหญ่เป็นงบเงินเดือนครู โดยที่ประชุม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไม่ได้เน้นย้ำเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณเป็นพิเศษ แต่กำชับให้ ศธ.บริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เช่น การจัดการองค์ความรู้และการยกระดับทักษะที่จำเป็น การศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำ รวมไปถึงแผนการศึกษาจังหวัด เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับแผนสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 16 มี.ค.นั้น แบ่งเป็น

 • สำนักงานปลัดกระทรวง 48,465  ล้านบาท
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 257,966 ล้านบาท
 • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 23,371  บาท
 • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) 168 ล้านบาท
 • หน่วยงานในกำกับศธ. และองค์การมหาชน 2,426 ล้านบาท แยกเป็น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,312 ล้านบาท สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) 124 ล้านบาท สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 155 ล้านบาท โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 252 ล้านบาท สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) 481 ล้านบาท และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 99 ล้านบาท

 

ที่มา ; เดลินิวส์

ข่าวเกี่ยวข้อง

ครม.เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3,100,000 ล้านบาท

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 แนวทางการปรับปรุง และมาตรการในการแก้ไขกรณีงบประมาณรายจ่ายลงทุนมีจำนวนน้อยกว่าวงเงินส่วนที่ขาดดุลของงบประมาณประจำปี โดยกระทรวงศึกษาธิการได้รับจัดสรรงบประมาณสูงสุด 332,398 ล้านบาท แต่ลดลงจากปีงบประมาณ 2564 จำนวน 24,051 ล้านบาท

ทั้งนี้ หน่วยรับงบประมาณ ได้ส่งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ให้สำนักงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 5,274,444.3 ล้านบาท ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3,100,000 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่กำหนดไว้จำนวน 3,285,962.5 ล้านบาท จำนวน 185,962.5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.66 ประกอบด้วยโครงสร้างงบประมาณ ดังนี้

 • รายจ่ายประจำ จำนวน 2,360,543.0 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 177,109.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.98 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.15 ของวงเงินงบประมาณ เทียบกับสัดส่วนร้อยละ 77.23 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง จำนวน 596.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 596.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 100 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่มีรายการที่ต้องเสนอตั้งงบประมาณ และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.02 ของวงเงินงบประมาณ
 • รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย จำนวน 24,978.6 ล้านบาท เพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่ายที่ได้นำไปใช้จ่ายตามนัยมาตรา 45 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 24,978.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 100 จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.81 ของวงเงินงบประมาณ
 • รายจ่ายลงทุน จำนวน 624,399.9 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 24,910.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.84 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.14 ของวงเงินงบประมาณ เทียบกับสัดส่วนร้อยละ 19.76 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 100,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.01 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.22 ของวงเงินงบประมาณ เทียบกับสัดส่วนร้อยละ 3.01 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้เป็นรายจ่ายลงทุน กรณีการกู้เพื่อการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ จำนวน 10,518.2 ล้านบาท)

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณ
หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณงบประมาณจำนวนร้อยละรวมทั้งสิ้น 3,100,000.0100.0

 • 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 • 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 • 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 • 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 • 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 • รายการค่าดำเนินการภาครัฐ 

แนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 • ปรับปรุงรายละเอียดภายในกรอบวงเงินของแต่ละกระทรวง/หน่วยรับงบประมาณ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีฯ
 • งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสำหรับรายการต่อไปนี้ ไม่ควรเปลี่ยนแปลงรายการ ไปจัดสรรให้รายการอื่น ๆ
 • เพื่อรักษาสัดส่วนรายจ่ายลงทุน จึงไม่ควรเปลี่ยนแปลงรายจ่ายลงทุนไปเพิ่ม ในรายจ่ายประจำ และไม่ควรเปลี่ยนแปลงงบประมาณในแผนงานบูรณาการหรือแผนงานยุทธศาสตร์ไปเพิ่ม ในแผนงานพื้นฐาน
 • การปรับปรุงงบประมาณไม่ควรเพิ่มรายการใหม่ที่มีภาระผูกพัน

ทั้งนี้ ให้หน่วยรับงบประมาณปรับปรุงรายละเอียดตามแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อให้ความเห็นชอบและส่งผลการพิจารณาข้อเสนอการปรับปรุงส่งสำนักงบประมาณ ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2564 และให้สำนักงบประมาณพิจารณาการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 ต่อไป

ที่มา ; ศธ 360 องศา

ความเห็นของผู้ชม