ค้นหา

ครูดอยโมเดล นวัตกรรมพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ห้องเรียน มิใช่เพียงแค่จำกัดอยู่ภายห้องสี่เหลี่ยมที่มีกำแพงมาโอบล้อมไว้ เราในฐานะ ครูสามารถนำเทคโนโลยีมาทลายกำแพงทางการเรียนรู้และเปิดโลกกว้างให้เด็กนักเรียนบนพื้นที่สูงและทุรกันดาร ได้เรียนรู้...อย่างไร้พรมแดน

จารุพร จะนะ หรือชื่อที่นักเรียนเรียกกันสั้นๆ ว่าครูนู” เธอสอนอยู่โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่เมย ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 6 และมีโรงเรียนสาขาที่อยู่ในความรับผิดชอบอีก 1 แห่ง คือ โรงเรียนสาขาบ้านตะพิเดอ และห้องเรียนสาขาที่กระจายอยู่ตามหย่อมบ้านอีกจำนวน12 แห่ง บริบทของโรงเรียนอยู่ในพื้นที่สูง ทุรกันดารและตั้งอยู่กลางหุบเขา ไม่มีไฟฟ้าใช้ ใช้กระแสไฟฟ้าผ่านพลังงานทดแทน รวมถึงการใช้สัญญาณอินเตอร์เนตผ่านดาวเทียม นักเรียนเป็นชนเผ่าปกาเกอะญอร้อยเปอร์เซ็นต์

จารุพร ได้นำนวัตกรรม KRUDOIS Model (ครูดอย โมเดล) เข้ามาช่วยจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการระหว่างรายวิชาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าด้วยกัน ประกอบไปด้วย รายวิชาชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา และคอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางในการประสานอย่างสร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนกิจกรรม สร้างนวัตกรรมผ่านเทคโนโลยีใกล้ตัว และยังถือเป็นการร่วมมือกันในการพัฒนาการเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนด้วยกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) ที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันของครูและผู้บริหาร ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ในการเรียนรู้รูปแบบใหม่ นักเรียนมีทัศนคติและแรงจูงใจในการเรียนที่ดี จนนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบห้องเรียนไร้พรมแดน โดยมีครูจากต่างประเทศเป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ หนึ่งในนั้นคือ คุณครูไซนุดดิน ซึ่งเป็น ครูรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี (ประเทศมาเลเซีย)

การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนไร้พรมแดนโดยใช้นวัตกรรม KRUDOIS Model เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยมีกระบวนการเป็นลำดับขั้นตอน 6 ขั้นตอน คือ

ขั้นตอนนี้เป็นการสอนเสริมโปรแกรมพื้นฐานต่างๆรวมถึงเทคนิค การใช้ ICT การสร้างชิ้นงานการพัฒนาผลงาน ของนักเรียน เพิ่มเติมนอกเหนือจากในชั่วโมงเรียน เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยอาศัยความร่วมมือจากครูในรายวิชาคอมพิวเตอร์ และครูที่มีความถนัดในการใช้ ICTเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้

R : Related Information Work Shop จัดว่าดีมี Work Shop ก่อนหรรษา

ขั้นตอนนี้เป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน ICTในหัวข้อต่าง ๆ เช่น การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร, เทคนิคการถ่ายภาพ ตัดต่อวีดีโอ ด้วย Smart Phone, การปลูกฝังการใช้ ICT ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยี ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน โดยเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง

U : Union For Development ชวนมาเลย์ อินโด ร่วมพัฒนา

เข้าร่วมโครงการห้องเรียนไร้พรมแดน ร่วมกับประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ได้รับเกียรติจาก คุณครูไซนุดดิน ซึ่งเป็นครูรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นผู้ก่อตั้งและร่วมประสานงาน โดยผ่านช่องทาง FaceBook กลุ่ม และทางสื่อ Social Media ต่างๆ

D : Design By OneNote ใช้ OneNoteให้มาติดต่อกัน

ครูผู้ประสานงานประชุม Conference เพื่อคิด Mission ต่างๆ เพื่อท้าทายความสามารถของนักเรียน โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม 19 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน 1 กลุ่มมีนักเรียนจากทั้ง 3 ประเทศ ทำความรู้จักกันผ่านสื่อ Social Media มอบหมายงานและตรวจชิ้นงานจาก OneNote

O : Our Team Our Group พี่สอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อน ช่างสุขสันต์

คนที่สามารถใช้โปรแกรมต่างๆ ได้อย่างคล่อง จะทำหน้าที่ช่วยสอนและแนะนำเพื่อน นอกเหนือจากเพื่อนในห้องแล้ว สร้างเป็นเครือข่ายขยายผลในโรงเรียน ให้นักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ สามารถใช้ ICT ให้เกิดประโยชน์ คนที่สอนคนอื่นได้จะเห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง ในโรงเรียนลดภาระงาน โดยการบูรณาการให้เข้ากับรายวิชาในกลุ่มสาระต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา และคอมพิวเตอร์ จะใช้ชิ้นงานของหลังเรียน 1 ชิ้นงานเพื่อประเมินในหลายสาระวิชา

IS : Interactive & Skillful Communication สร้างสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนไกล ไร้พรมแดน

ขั้นตอนนี้เป็นการ Up level โดยการนำชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายแบ่งปัน เรียนรู้ซึ่งกันและกันกับเพื่อนต่างชาติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เผยแพร่ความรู้ และผลงานระหว่างกัน โดยผ่านเทคโนโลยี ซึ่งเพื่อนนักเรียน ครู และผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาร่วมศึกษา ติชม ให้คำแนะนำ และร่วมแสดงความคิดเห็น โดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ในการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแนวคิดและผลงานของผู้อื่น ซึ่งจะส่งเสริมลักษณะแห่งการแบ่งปันความรู้

KRUDOIS Model (ครูดอย โมเดล) เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการเรียนรู้ของโรงเรียนในพื้นที่สูงถิ่นทุรกันดาร สู่โลกภายนอก เพื่อทลายกำแพงการเรียนรู้ที่ปิดกั้นคนในพื้นที่สูง และก้าวข้ามขีดจำกัดต่างๆ สู่ห้องเรียนไร้พรมแดนดังที่กล่าวมา

เขียนโดย....ศตายุ วาดพิมาย เรื่อง/ภาพ 

ที่มา ; แนวหน้า

ความเห็นของผู้ชม