ค้นหา

คอนเน็กซ์อีดี เดินหน้าขับเคลื่อนการศึกษาไทย

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED) สานต่อเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้มั่นคงและยั่งยืน เดินหน้าสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาส่งเสริมการศึกษาเยาวชนไทย จัดประชุมสามัญประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ สอดรับนิว นอร์มอล นำโดย พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในฐานะประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พร้อมคณะที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม และนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิฯ

ตลอดจนซีอีโอ คณะผู้บริหารจาก 12 องค์กรผู้ร่วมก่อตั้ง รวมทั้งคณะกรรมการบริหาร และสมาชิกกิตติมศักดิ์ อาทิ นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหารกลุ่มเซ็นทรัล นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจน้ำตาลประเทศไทย พลังงาน และธุรกิจใหม่ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มปตท. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ เพื่อสานต่อภารกิจ รวมทั้งหารือและวางแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป ได้แก่ การเก็บข้อมูลสมุดพกดิจิทัลในโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี ทั่วประเทศ ปรับเกณฑ์การวัด School Grading ให้ท้าทายมากยิ่งขึ้น พร้อมเปิดระดมทุนเพื่อการศึกษา (CONNEXT ED Crowdfunding) ระยะที่ 2

นอกจากนี้ ยังเดินหน้าสร้างบุคลากรด้านไอซีที เปิดรับสมัครผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talent) ภาครัฐ รุ่นที่ 2 อีกทั้งนำโมเดลองค์ความรู้ของแต่ละองค์กรเอกชนและพันธมิตร มาขยายผลและแบ่งปันสู่สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ผลักดันการระดมทุนในโครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา (Notebook for Education) ตลอดจนมุ่งเน้นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนไทย

ทั้งนี้ ในปี 2563 มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี มีส่วนร่วมในการยกระดับการจัดการการศึกษาในโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี จากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ เพิ่มขึ้นเป็น 5,567 แห่ง มีนักเรียนที่อยู่ในการดูแลของมูลนิธิฯ กว่า 1 ล้านคน พร้อมขยายความร่วมมือจาก 12 องค์กรเอกชนชั้นนำผู้ร่วมก่อตั้งกับ 32 เครือข่ายพันธมิตรใหม่ รวมเป็น 44 องค์กร

โดยมีผลการดำเนินงานในระยะที่ผ่านมา สอดคล้องตาม 5 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่

1. การเปิดเผยข้อมูลโรงเรียนสู่สาธารณะอย่างโปร่งใส (Transparency)
    – จัดเก็บข้อมูลและประเมินคุณภาพโรงเรียน ผ่านระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการโรงเรียน (School Management System) ที่ช่วยให้การบริหารจัดการสถานศึกษาทั่วประเทศมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการวัดผลอย่างโปร่งใส ซึ่งภาครัฐ เตรียมพร้อมขยายผลสู่ 30,000 โรงเรียนทั่วประเทศ
    – พัฒนาระบบและทดลองจัดเก็บข้อมูลสมุดพกดิจิทัล (Student Report Card) ในโรงเรียนนำร่อง คอนเน็กซ์อีดี เพื่อให้นักเรียนรายบุคคลได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างตรงจุด ตามความถนัด

2.กลไกตลาดและวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม (Market Mechanism)
   – เปิดตัวระบบระดมทุนเพื่อการศึกษา (CONNEXT ED Crowdfunding) เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษา โดยตั้งเป้าหมายระดมทุน 4 ล้านบาท (ในระยะที่ 1) ซึ่งมียอดบริจาคแล้วประมาณ 80%
    – สร้างความร่วมมือกับภาครัฐ โดยได้จัดตั้ง 4 คณะทำงานภาครัฐ-เอกชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในด้านต่างๆ อันประกอบไปด้วย 1.คณะทำงานโครงการคอนเน็กซ์อีดี ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2. คณะกรรมการคัดกรองและติดตามผล Crowdfunding 3. ทีมงานวิจัยภาครัฐเพื่อถอดบทเรียนองค์ความรู้ และ 4. คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์
   – ได้รับการรับรองจากผลงานวิจัย ทั้งระดับประเทศ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และระดับเอเชีย จาก Centre for Asia Philanthropy and Society (CAPS) ที่ยกให้ CONNEXT ED เป็นตัวอย่างของประเทศไทยที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน
    – นำเสนอเล่มพิมพ์เขียวข้อเสนอ 9 แนวทางการพัฒนาตาม 5 ยุทธศาสตร์มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ต่อกระทรวงศึกษาธิการ

3.การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน (High Quality Principals & Teachers)
   – โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 143 โรงเรียน เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี
   – สร้าง ICT Talent รวม 700 คน แบ่งเป็น ภาครัฐ 500 คน และภาคเอกชน 200 คน เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของครูและนักเรียน ในกว่า 2,000 โรงเรียนทั่วประเทศ

4.เด็กเป็นศูนย์กลาง เสริมสร้างคุณธรรมและความมั่นใจ (Child Centric & Curriculum)
   – ถอดบทเรียน พร้อมส่งมอบ 17 โมเดลองค์ความรู้จากภาคเอกชนให้แก่ภาครัฐ เพื่อนำไปขยายผลและพัฒนาโรงเรียนทั่วประเทศต่อไป
    – รวบรวมองค์ความรู้จากภาคเอกชนและพันธมิตร (Knowledge Sharing Hub) และสร้างคลังฐานข้อมูลบน เว็บไซต์ connexted.org เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนกว่า 1 ล้านคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

5.การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของสถานศึกษา (Digital Infrastructures)
     – ต่อยอดโครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา (Notebook for Education) ที่ได้มอบ 5,000 เครื่อง พร้อมหลักสูตรอบรมให้แก่โรงเรียนนำร่อง ใน 17 จังหวัด เข้าสู่การระดมทุนผ่านระบบ Crowdfunding เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์โน้ตบุ๊กให้แก่ครูและนักเรียนในวงกว้างได้มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี ต่อยอดมาจากโครงการสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี ในปี 2559 โดยการผนึกกำลังของ 3 ภาคส่วนหลัก ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ซึ่ง 12 องค์กรเอกชนชั้นนำของไทย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ กลุ่มเซ็นทรัล บมจ. ซีพี ออลล์ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร กลุ่มธุรกิจน้ำตาลประเทศไทย พลังงาน และธุรกิจใหม่ กลุ่มมิตรผล กลุ่มปตท. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เอสซีจี บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป และบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

ล่าสุด มีเครือข่ายพันธมิตรใหม่เข้าร่วมโครงการอีก 32 องค์กร รวมเป็น 44 องค์กร ได้แก่ บจ. เอ.พี. ฮอนด้า บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น บมจ. บ้านปู บมจ. บีอีซี เวิลด์ บจ. เบอร์แทรม (1958) บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) บจ. เอดู พาร์ค โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ บจ. โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) บจ. เควี อิเล็กทรอนิกส์ บจ. เลิร์น คอร์ปอเรชั่น บจ. แม็คเอ็ดดูเคชั่น สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ บจ. เอส เค โพลีเมอร์ บจ.สลิงชอท กรุ๊ป บจ. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม (เทสโก้ โลตัส) บจ. ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม และบจ. สวนอุตสาหกรรมบางกะดี บจ. เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) บจ. แอมิตี บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ บมจ. ซี.พี.แลนด์ บจ. เจริญโภคภัณฑ์โปรดิวส์ บมจ. เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บมจ. สยามแม็คโคร บจ. โพรนาลิตี้ บมจ. สมิติเวช กลุ่มธุรกิจ ทีซีพี บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ และบมจ. วีจีไอ

สำหรับองค์กรที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะทำงานมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี โทร. 02-069-2101 ต่อ 1003-1004 หรืออีเมล : Partners.connexted@truecorp.co.th 

ที่มา ; มติชนออนไลน์  วันที่ 26 มีนาคม 2564 

ความเห็นของผู้ชม