ค้นหา

สกศ. วางแผนยกระดับการศึกษาหลังความสามารถในการแข่งขันต่ำ

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยพายหลังการประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษา (กกส. ) ที่มีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมหารือวาระสำคัญคือ  แนวทางการยกระดับสมรรถนะทางการศึกษาของประเทศไทยในเวทีสากลด้วยการพัฒนาอันดับดัชนีตัวชี้วัดทางการศึกษาในระดับนานาชาติ (IMD) ขณะที่สังคมไทยคาดหวังต่อคุณภาพการศึกษา ต้องยอมรับว่าคุณภาพนักเรียนไทยโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งในอาเซียนด้วยกันยังไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็น โดยในปี2563 พบว่าประเทศไทยอยู่อันดับที่ 55 ดีขึ้นจากปี 2562 ที่ 56 ถึงแม้จะมีอันดับที่ดีขึ้นแต่ยังห่างจากค่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ในปี 2565 จะได้อันดับที่ 45 และเมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียนพบว่าขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านการศึกษาของประเทศไทยยังเป็นรองสิงคโปร์ และมาเลเซีย

นายอำนาจ กล่าวว่า สกศสังเคราะห์แนวทางการดําเนินงานในระยะเร่งด่วน เร่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ สถานประกอบการในการผลิตกําลังคนที่ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ พัฒนาวิธีการจัดการจัดการเรียนการสอนของครูในห้องเรียนเพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะด้านการอ่าน ทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมเร่งจัดทําระบบฐานข้อมูลรายบุคคลขนาดใหญ่ (Big data) เพื่อให้มีข้อมูลเชิงปริมาณ (Hard data) ที่สะท้อนการบริหารจัดการศึกษาที่ถูกต้องตามบริบทเชิงพื้นที่

ขณะที่แนวทางการดําเนินงานในระยะยาว มีการหารือถึงกลยุทธ์ยกระดับการศึกษาใหม่ทั้งระบบ ตั้งแต่การปรับหลักสูตร ที่เน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะสมรรถนะที่จําเป็นอย่างแท้จริง ปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาขึ้นไปไม่เน้นสอนเฉพาะความรู้และทฤษฎีอย่างเดียว ควรเน้นการทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ทักษะการทํางานเป็นทีม ทักษะการสื่อสาร และทักษะอื่น  ที่จําเป็น

สกศอยู่ระหว่างดําเนินการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวม 4 ฉบับ คือ กฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศ และกฎหมายว่าด้วยสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อการศึกษา โดยกฎหมายทั้ง 4 ฉบับดังกล่าวยังมีสาระสําคัญซึ่งเชื่อมโยงกับบทบัญญัติของร่าง ...การศึกษาแห่งชาติ .. …. ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งที่ประชุม กกสรับทราบผลดําเนินงานด้านกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและดําเนินงานเตรียมการเพื่อรองรับกฎหมายการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่แล้ว” นายอำนาจกล่าว

 

ความเห็นของผู้ชม