ค้นหา

ความรอบรู้และนโยบาย ; ยุทธศาสตร์ชาติ 20 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2)

 

 

ที่มา ; สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ความเห็นของผู้ชม