ค้นหา

ความรอบรู้และนโยบาย ; ยุทธศาสตร์ชาติ 20 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (1)

 

 

ที่มา ; สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2) >>>

 

ความเห็นของผู้ชม