แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ; แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

 

ที่มา ; สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับนี้ >>>

 

ความเห็นของผู้ชม