แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ; ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580 ทั้งฉบับบเต็ม ย่อ ภาษาอังกฤษ

 

 

ที่มา ; ราชกิจจานุเบกษา, สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

ดาวน์โหลดแผนปฏิรูปประเทศทุกด้านตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี >>>

ดาวน์โหลดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ฉบับราชกิจจานุเบกษา >>> 

ดาวน์โหลดเอกสารยุทธศษสตร์ชาติ 20 ปี ฉบับย่อ(ภาษาไทย) >>> 

ดาวน์โหลดเอกสารยุทธศษสตร์ชาติ 20 ปี ฉบับย่อ(ภาษาอังกฤษ) >>>


 

ความเห็นของผู้ชม