แผนยุทธศาสตร์ระดับส่วนราชการ ; แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

 

 

ที่มา ; ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับนี้ >>>

ความเห็นของผู้ชม