คู่มือปฏิบัติงาน ; การปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคลสู่การขบัเคลื่อนปฏริูปการศึกษาในภูมิภาค

 

 

ที่มา ; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับนี้ >>>

 

ความเห็นของผู้ชม