สํานักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจำปี 2562

1.สํานักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 ( สำหรับบุคคลทั่วไป) สมัครทางเว็บไซต์ 

 

2.สํานักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 ( สำหรับหน่วยงานราชการต่างๆ) สมัครทางเว็บไซต์  


การสอบของ ก.พ. ปัจจุบัน

การสอบของ ก.พ. ที่ผ่านมา

ความคิดเห็น