ค้นหา

หลักเกณฑ์ฯ สรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนร่วมพัฒนา

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการกำหนดองค์ประกอบ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และจำนวนกรรมการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษารูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงนามโดยประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์) โดยกำหนดให้แต่ละสถานศึกษามี "คณะกรรมการสถานศึกษา" จำนวน ๑๕ คน มาจากบุคคลหลายฝ่ายในชุมชน พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ เพื่อเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาแต่งตั้ง

สำหรับสถานศึกษารูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) หมายถึง โรงเรียน หรือหน่วยงานการศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นของรัฐ ที่มีอำนาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับงบประมาณจากรัฐ ที่จัดการศึกษารูปแบบบริหารจัดการที่เป็น "นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา" โดยความร่วมมือของภาคส่