สอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใช้กับกับผู้เรียนครูปี 2562(ข่าว)

ผลการประชุมคุรุสภา (ข่าว)

        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมราชวัลลภสาระสำคัญ ดังนี้

       เห็นชอบ ให้ดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กับผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยในเรื่องนี้ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในอนาคตคนที่จะเป็น “ครู” ต้องผ่านการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยมิใช่การทดสอบย้อนหลัง แต่จะทดสอบกับผู้ที่จะเข้าเรียนในปีการศึกษา 2562 ในทุกหลักสูตร ทั้งหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 4 ปี และ 5 ปี, ประกาศนียบัตร, ปริญญาโท เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคุรุสภาตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้ดำเนินการเพราะยังไม่มีความพร้อม

          จากนี้คุรุสภาจะแจ้งให้ผู้ที่จะเข้าเรียนหลักสูตรดังกล่าวได้รู้ล่วงหน้าว่า เมื่อจบการศึกษาจะไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอัตโนมัติดังเช่นที่ผ่านมา เพื่อที่จะได้เตรียมตัวเข้ารับการทดสอบต่อไป ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวเป็นมติที่สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ได้หารือกับคุรุสภา เพื่อให้ได้ครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในมาตรฐานเดียวกัน

       เห็นชอบ การรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตปริญญาทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่คุรุสภากำหนด พร้อมทั้งผ่านการประเมินตามมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิตจากคณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพแล้ว ได้แก่ ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) จำนวน 11 หลักสูตร, ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จำนวน 5 หลักสูตร และปริญญาโททางการบริหารการศึกษา จำนวน 6 หลักสูตร

        รับทราบ การอนุมัติออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 2,265 ราย จำแนกตามประเภท คือ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 2,223 ราย, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 ราย, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา จำนวน 6 ราย และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ จำนวน 35 ราย

ที่มา ; ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

ความเห็นของผู้ชม