ค้นหา

วัตถุประสงค์ของคุรุสภามี 3 ข้อ

 

 

ที่มา ; พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

ความเห็นของผู้ชม