ค้นหา

มาตรฐานวิชาชีพการศึกษามีสามมาตรฐาน

 

 

 

ที่มา ; พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2546

 

ความเห็นของผู้ชม