คู่มือปฏิบัติงาน ; คู่มือฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาหลักสูตรพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพฐ.

 

 

ที่มา ; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดคู่มือฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาหลักสูตรพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพฐ.>>>

 

ความเห็นของผู้ชม