รวมหนังสือเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา ; ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ