ค้นหา

ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา

มีผลบังคับใช้แล้ว

ยังเป็นร่างกฎหมาย

 

 ที่มา ; คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

 

ความเห็นของผู้ชม