ค้นหา

คู่มือปฏิบัติงาน; การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ.(เดิม)

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  (ครั้งก่อนนี้)

3. เนื้อหาตามหลักสูตรการพัฒนาฯ 

หน่วยที่ 1 คุณลักษณะผู้อำนวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค์
  1.1 การสร้างอุดมการณ และปรับกระบวนทัศน์ในการเป็นผู้อำนวยการ สถานศึกษา 

   1.2 การพัฒนาบุคลิกภาพและสุนทรียภาพ 

 1.3 การพัฒนาทักษะการพูด 

 1.4 วินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และธรรมาภิบาลในการบริหาร

 

หน่วยที่ 2 ภาวะผู้นำทางวิชาการ   

  2.1 วิสัยทัศน์ และภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการสู่ความสำเร็จ

  2.2 ผู้นำในการบริหารจัดการหลักสูตร

  2.3 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร

  2.4 ผู้นำในการนิเทศภายใน พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และงานวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

หน่วยที่ 3 การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา   

   3.1 การขับเคลื่อนนโยบายในสถานศึกษา  

   3.2 การบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ   

   3.3 การบริหารวิชาการ  

   3.4 การบริหารงานบุคคล 

   3.5 การบริหารงบประมาณ 

   3.6 การบริหารทั่วไป  

  3.7 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

 

สื่อวีดีโอและเพาเวอร์พอทยท์

 

การประเมินสัมฤทธิผลหลังการบรรจุแต่งตั้ง

 

ที่มา ; สำนักงานคณะกรรมการกศึกษาขั้นพื้นฐาน

ความเห็นของผู้ชม