คู่มือปฏิบัติงาน; การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ.(เดิม)