เอกสารหลักสูตรและคู่มือการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ปี 2562

ดาวน์โหลด

หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. >>>

ดาวน์โหลด

คู่มือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามหลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. >>>

ดาวน์โหลด

คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 2562 >>>

ดาวน์โหลด

คู่มือการประเมินปประสิทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี  >>>

ที่มา ; สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน