คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 8 เล่มเดิม

ดาวน์โหลดคู่มือ

ดาวน์โหลดคู่มือตามกฎกระทรวงฉบับเดิม(2553)

ที่มา ; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน >>>

ความเห็นของผู้ชม