ค้นหา

สถาบันผลิตครู 55 แห่ง พร้อมเปิดสอนหลักสูตรครู 4 ปี (ข่าว)

ประเด็นข่าว

ประธาน กมว. เผย สถาบันผลิตครู 55 แห่ง พร้อมเปิดสอนหลักสูตรครู 4 ปี ชี้ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำเวลาเรียน แต่หลักสูตร 5 ปี ถ้าจบสอบบรรจุข้าราชการได้เงินเดือนเพิ่ม 750 บาท ย้ำ การปรับมาตรฐานวิชาชีพครูทำต่อเนื่อง ขณะที่การสอบรับใบอนุญาตฯเริ่มแน่ปี 2562 เสนอไอเดียสอน 4+2 จบได้วุฒิ ป.โท เกิดประโยชน์กว่าเรียน 5 ปี

เนื้อหาข่าว

รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ เป็นประธานคณะกรรมการมาตรฐานมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้ประสานงานของ กมว. ได้รายงานว่าปีการศึกษา 2562 นี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ แบ่งเป็น กลุ่มสถาบันเก่าแก่ 17 แห่ง และกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) 38 แห่ง รวม 55 แห่ง จะเปิดสอนหลักสูตรครู 4 ปี ขณะนี้หลายสถาบันเดินหน้าปรับปรุงหลักสูตรแล้ว ขณะเดียวกัน คณะกรรมการการจัดทำร่างมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) 1 ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) ที่มี ศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เป็นประธานก็ใกล้เสร็จแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมการนำไปจัดทำประชาพิจารณ์ ซึ่ง มคอ.1 จะเป็นแนวทางให้สถาบันผลิตครูนำพัฒนาหลักสูตร ให้ทันกับการเปิดรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี ได้ในการรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือทีแคส ปีการศึกษา 2562

ในส่วนของ กมว. ได้พัฒนามาตรฐานวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับการผลิตครู 4 ปี ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการคุรุสภา ที่มี นพ.ธีระเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน เห็นชอบแล้ว โดยเป็นการปรับมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ใหม่เหลือ 4 ด้าน คือ ค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู ความรู้และศาสตร์การสอน การปฏิบัติงานในหน้าที่ครูและความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน จากนี้ กมว. จะเร่งจัดทำร่างข้อบังคับซึ่งกำหนดรายละเอียดแต่ละมาตรฐานให้แล้วเสร็จ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาในวันที่ 14 ธ.ค. นี้ เพื่อประกาศใช้ต่อไป

รศ.ดร.เอกชัย กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2546 ไม่ได้กำหนดว่าต้องเรียนครูกี่ปี แต่กำหนดว่าผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องมีวุฒิทางการศึกษา หมายความว่า จะเรียนครู 4 ปี หรือ 5 ปี ก็ได้ ซึ่งตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นสำคัญแต่ที่สำคัญ คือ คุณภาพ ส่วนการปรับมาตรฐานวิชาชีพครู ดำเนินการมาตั้งแต่ กมว. ชุดก่อน และมาสะดุดตอนที่ไม่มี กมว. ดูแล เมื่อมีการตั้ง กมว. ชุดใหม่ขึ้น ประกอบกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้สถาบันผลิตครู 4 ปี จึงดำเนินการต่อ ซึ่งไม่ใช่การบังคับ หากสถาบันใดยังยืนยันที่จะผลิตครู 5 ปี ก็สามารถทำได้

กมว. คิดว่า ถ้ามีการผลิตครู 4 ปีทั้งหมด จะทำให้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเรื่องเวลาเรียนหมดไป นักศึกษาครูที่เรียนก่อนปี 2562 ก็คงต้องเรียนหลักสูตร 5 ปีต่อไป ส่วนผู้ที่เรียนครู หลักสูตร 5 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 จะต้องสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ในปี 2562 เช่นเดียวกับหลักสูตร 4 แต่เมื่อสอบบรรจุและได้รับการแต่งตั้งแล้ว หลักสูตร 5 ปี ได้เงินเดือน 15,800 บาท หลักสูตร 4 ปี จะได้เงินเดือน 15,050 บาท ต่างกัน 750 บาท ทั้งนี้ ถ้ามหาวิทยาลัยใดยังยืนยันเปิดสอนหลักสูตร 5 ปี ก็สามารถทำได้แต่จะมีคนเรียนหรือไม่ เป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยต้องพิจารณา”ประธาน กมว. กล่าว

รศ.ดร.เอกชัย กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ ส่วนตัวเห็นว่าเราควรสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตร 4+2 เพื่อให้เรียนแบบลงลึกและได้ปริญญาโทเลย เมื่อจบมาก็จะได้รับเงินเดือนมากกว่าคนจบปริญญาตรี ได้ประโยชน์กว่าที่จะดึงให้เรียนหลักสูตร 5 ปี และต้องไปเรียนปริญญาโทอีก 2 ปี รวมเป็น 7 ปี

ที่มา ; ผู้จัดการออนไลน์