ค้นหา

การรับรองปริญญา และประกาศนียบัตรทางการศึกษาของคุรุสภา

คุรุสภาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรของสถาบันต่างๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามที่กำหนดในมาตรา 9(7) แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 โดยออกประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2557 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2557 แทนฉบับเดิม ซึ่งออกตั้งแต่ พ.ศ.2549 โดยประกาศฉบับใหม่มีคุณวุฒิที่สามารถยื่นขอรับรองเพิ่มเติมจากฉบับเดิม ครอบคลุมทั้งระดับปริญญาเอก นอกจากนี้คุรุสภายังได้ปรับเปลี่ยนมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งสาระความรู้ และสมรรถนะ ทั้งทางวิชาชีพครูและวิชาชีพบริหารการศึกษา อีกด้วย

การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา เป็นการควบคุมสถาบันการผลิตให้มกระบวนการพัฒนาผู้ที่ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้มีความรู้ ทักษะวิชาชีพและประสบการณ์ที่เพียงพอ และบ่มเพาะความเป็นครูหรือผู้บริหารให้พร้อมสำหรับการประกอบวิชาชีพ สามารถเป็นหลักประกันคุณภาพให้กับผู้รับบริการทางการศึกษา คือ เยาวชน ผู้ปกครอง และสังคมได้

คุรุสภาให้การรับรองปริญญา และประกาศนียบัตรทางการศึกษา ดังนี้

1. ด้านวิชาชีพครู ได้แก่
    1.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี
    1.2 ปริญญาตรีควบโท 6 ปี
    1.3 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
    1.4 ปริญญาโท
    1.5 ปริญญาโทควบเอก
    1.6 ปริญญาเอก

2. ด้านวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษา ได้แก่
    2.1 ปริญญาโท
    2.2 ปริญญาโทควบเอก
    2.3 ปริญญาเอก


มาตรฐานและเกณฑ์ในการรับรองปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู พิจารณาจากมาตรฐาน 3 ด้าน ดังนี้

1. มาตรฐานหลักสูตร
   1.1 โครงสร้างของหลักสูตร (วิชาชีพครู)

   ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 160 หน่วยกิต
     – หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
     – หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต (วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 46 หน่วยกิต วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 76 หน่วยกิต)
     
– หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

    ปริญญาตรีควบโท 6 ปี จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกิต
     
– หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
     
– หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต (วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 46 หน่วยกิต วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 86 หน่วยกิต)
     
– หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
     
– วิทยานิพนธ์ ไมน้อยกว่า 12 หน่วยกิต

    ประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต
     
– รายวิชา ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต
     
– ปฏิบัติการสอน ไมน้อยกว่า 6 หน่วยกิต

    ปริญญาโท 2 ปี จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
     – รายวิชา ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต
     
– วิทยานิพนธ์ ไมน้อยกว่า 12 หน่วยกิต

   ปริญญาโทควบเอก 4 ปี จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 76 หน่วยกิต
     
– รายวิชา ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
     
– วิทยานิพนธ์ ไมน้อยกว่า 36 หน่วยกิต

   ปริญญาเอก 3 ปี จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต
     
– รายวิชา ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต
     
– วิทยานิพนธ์ ไมน้อยกว่า 36 หน่วยกิต

1.2 มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

      1) สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู้ ดังนี้

 

มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ สมรรถนะ
1. ความเป็นครู 1. สภาพงานครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพครู
2. การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู
3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครู และวิชาชีพครู
4. การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู
5. การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง
1. รอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน เพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ สิ่งใหม่ ๆ ได้
2. แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูล ข่าวสารความรู้ เพื่อให้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
3. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู กั บผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
4. มีจิตวิญญาณความเป็นครู
2. ปรัชญาการศึกษา 1. ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
2. แนวคิด และกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
1. ประยุกต์ ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
2. วิเคราะห์ เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. ภาษาและวัฒนธรรม 1. ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู
2. ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
1. สามารถใช้ทักษะการฟัง การพู ด การอ่าน การเขียนภาษาไทย และภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง
2. ใช้ ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
4. จิตวิทยาสำหรับครู 1. จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์
2. จิตวิทยาการเรียนรู้ และจิตวิทยาการศึกษา
3. จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำ ปรึกษา
1. สามารถให้ คำแนะนำช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. ใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
5. หลักสูตร 1. หลักการ แนวคิดในการจัดทำหลักสูตร
2. การนำหลักสูตรไปใช้
3. การพัฒนาหลักสูตร
1. วิเคราะห์หลักสูตรและสามารถจัดทำหลักสูตรได้
2. ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
6. การจัดการเรียนรู้ และการจัดการชั้นเรียน 1. หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดทำแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
2. ทฤษฎี และรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ ผู้เรียนรู้ จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้
3. การบูรณาการการเรียนรู ้ แบบเรียนรวม
4. การจัดการชั้นเรียน
5. การพัฒนาศูนย์ การเรียนในสถานศึกษา
1. สามารถจัดทำแผนการเรียนรู้ และนำไปสู่การปฏิบัติ ให้เกิดผลจริง
2. สามารถสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
7. การวิจัยเพื่อพัฒนา การเรียนรู้ 1. หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติ ในการวิจัย
2. การใช้ และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
1. สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ ในการจัดการเรียนการสอน
2. สามารถทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน
8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 1. หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
2. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
1. ประยุกต์ใช้ และประเมินสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 1. หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติ ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของผู้เรียน
2. ปฏิบัติ การวัดและการประเมินผล
1. สามารถวัดและประเมินผลได้
2. สามารถนำผลการประเมินไปใช้ ในการพัฒนาผู้เรียน
10. การประกันคุณภาพการศึกษา 1. หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา
2. การประกันคุณภาพการศึกษา
1. สามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
2. สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
11. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 1. หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์ สุจริต
2. คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพครู
3. จรรยาบรรณของวิ ชาชีพที่คุรุสภากำหนด
1. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสำนึกสาธารณะ และเสียสละ ให้สังคม
2. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ สาระการฝึกทักษะและสมรรถนะของ
ผู้ประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ

 

  2) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ประกอบด้วย การฝึกทักษะและสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ

 

มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ สมรรถนะ
1. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1. การสังเกตการจัดการเรียนรู้
2. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง
3. การทดลองสอนในสถานการณ์ จำลอง และสถานการณ์จริง
4. การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล
5.การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน
6. การสอบภาคปฏิบัติ และการให้ คะแนน
7. การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน
8. การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ
1. สามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อจุดประสงค์ การสอนที่หลากหลาย
2. สามารถปฏิบัติการสอน ออกแบบทดสอบวัดและประเมินผลผู้เรียน
2. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1. การปฏิบัติการสอนวิชาเอก
2. การวัดและประเมินผลและนำผลไปใช้ ในการพัฒนาผู้เรียน
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา
1. สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก
2. สามารถประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
3. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

1.3 การพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย
     1) กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
     – คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

     – องค์ประกอบของคณะกรรมการที่มาจากผู้เกี่ยวข้องด้านวิชาชีพครูและวิชาเนื้อหา
     – การวิเคราะห์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

    2) คุณสมบัติของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
     – มีคุณวุฒิตรงตามสาขา และวิชาเอก

     – มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง นโยบายในการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร แผนงานที่ชัดเจนในการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร

    3) การพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร

 

2. มาตรฐานการผลิต
    2.1 กระบวนการคัดเลือกนิสิต นักศึกษา มีการกำหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกนิสิต นักศึกษา ที่เน้นการสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถสูงเข้าศึกษา และมีการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก โดยการสอบข้อเขียนและ/หรือการสอบสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ
    2.2 จำนวนนิสิต นักศึกษา รับนิสิต นักศึกษาตามแผนการรับที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และแผนความต้องการกำลังคนในวิชาชีพในระยะยาวโดยมีอัตราส่วนคณาจารย์ต่อนิสิต นักศึกษา 1 : 30 และหนึ่งห้องเรียน มีนิสิต นักศึกษา ไม่เกิน 30 คน
    2.3 คณาจารย์ ได้แก่ คณาจารย์ประจำหลักสูตร คณาจารย์ที่ปรึกษา คณาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู คณาจารย์นิเทศก์ (1 : 10) ผู้ควบคุมและผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ปริญญาโท – ปริญญาเอก) และครูพี่เลี้ยงหรือผู้บริหารพี่เลี้ยง
   2.4 ทรัพยากรการเรียนรู้ ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด และสิ่งแวดล้อม
   2.5 การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน มีดังนี้
     – การบริหารหลักสูตร ต้องมีคณะกรรมการฯ ที่ทำหน้าที่วางแผนและการประเมินการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร กำหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตร รายงานผลการปฏิบัติงาน และมีกระบวนการประเมินและพัฒนาคณาจารย์อย่างเป็นระบบ
     – การบริหารการเรียนการสอน มีประมวลรายวิชา การจัดการเรียนการสอนครบตามคำอธิบายรายวิชา จำนวนหน่วยกิตและจำนวนชั่วโมงตามที่หลักสูตรกำหนด หรือมีการประเมินการสอนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
     – การจัดการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หรือการฝึกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษา และการบริหารการศึกษา คุณสมบัติสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง/ผู้บริหารพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์เป็นไปตามเกณฑ์
     – การจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู หรือความเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา จะต้องมีคณะกรรมการบริหารกิจกรรม มีกิจกรรมตลอดหลักสูตร มีการกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของการเข้าร่วมกิจกรรม มีการประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีสมุดบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม หรือระเบียนรายงานผล หรือใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติการสำเร็จการศึกษา
    2.6 การประกันคุณภาพการศึกษา ต้องมีคณะกรรมการรับผิดชอบ มีระบบและแผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพ และมีรายงานการประกันคุณภาพ

 

3. มาตรฐานบัณฑิต
    3.1 ความรู้ ต้องเรียนครบตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา และผ่านเกณฑ์การประเมินของสถาบันการผลิต
    3.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา มีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีรายงานผลการผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่คุรุสภากำหนด
    3.3 การปฏิบัติตน ต้องปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเป็นครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยสถาบันต้องมีผลรับรองความประพฤติของผู้สำเร็จการศึกษา
    3.4 การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู/ความเป็นผู้นำ ต้องร่วมกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู ปีละไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม ได้แก่ การปฏิบัติธรรม กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

สำหรับ รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต(ข้อมูล มกราคม 2562)

1. ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)

2. ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู)

3. ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพบริหาร)

4. ปริญญาเอกทางการศึกษา (วิชาชีพครู)

5. ปริญญาเอกทางการศึกษา (วิชาชีพบริหาร)

 หรือคลิกดาวน์โหลดทั้งหมดที่นี่ >>>

ที่มา ; สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ข้อมูลอ้างอิง

ความเห็นของผู้ชม