ค้นหา

การขอรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาต่อคุรุสภา

หลักเกณฑ์การขอรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา

วิชาชีพครู
  1. เป็นคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าของสถาบันการศึกษาที่มีหลักฐานการรับรองของหย่่วยงานที่เชื่อถือได้ เช่น ก.พ. สกอ. ก.ค. หรือ กคศ. เป็นต้น หรือปรากฏข้อมูลชื่อสถาบันระบุในหนังสือ The World of ALMANAC (กรณีจบจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ)
  2. เป็นคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของผู้ใช้ โดยให้หน่วยงานผู้ใช้ระบุเหตุผลความจำเป็นหรือความต้องการประกอบการพิจารณาการขอรับรองคุณวุฒิ
  3. การขอรับรองคุณวุฒิให้การรับรองเฉพาะบุคคลเป็นรายกรณี โดยหน่วยงานผู้ใช้เป็นผู้ขอรับรองคุณวุฒิจากคุรุสภา และต้องนำเสนอคุณสมบัติอื่นของผู้ขอรับรองคุณวุฒิประกอบการพิจารณา ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
     (1) มีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ และสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาได้ดียิ่ง เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิชาชีพเฉพาะทางที่มีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ ฯลฯ ไม่น้อยกว่า 10 ปี(
     (2) เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับในสังคมว่า มีผลงานทางด้านการศึกษาเป็นที่ประจักษ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้ผลงานดังกล่าวในการประกอบวิชาชีพครูให้เกิดประโยชน์ เช่น เป็นอาจารย์ในสถาบันผลิตครูและรับผิดชอบสอนในรายวิชาชีพครู หรือบุคลากรทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการศึกษาในระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา ที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี
     (3) มีประสบการณ์ด้านการสอน การบริหารสถานศึกษาหรือการนิเทศการศึกษา ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา ที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี

     (4) ได้ศึกษารายวิชาทางการบริหารการศึกษาในหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

วิชาชีพศึกษานิเทศก์
     1. เป็นคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ที่มีหลักฐานผ่านการรับรองของหน่วยงานที่เชื่อถือได้ เช่น ก.พ. สกอ. ก.ค. หรือ กคศ. เป็นต้น หรือปรากฏข้อมูลชื่อสถาบันระบุในหนังสือ The World of ALMANAC (กรณีจบจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ)
     2. เป็นคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของผู้ใช้ โดยให้หน่วยงานผู้ใช้ระบุเหตุผลความจำเป็นประกอบการพิจารณา
     3. การขอรับรองคุณวุฒิให้การรับรองเฉพาะบุคคลเป็นรายกรณี โดยหน่วยงานผู้ใช้เป็นผู้ขอรับรองคุณวุฒิจากคุรุสภา และต้องนำเสนอคุณสมบัติอื่นของผู้ขอรับรองคุณวุฒิประกอบการพิจารณา ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
       (1) มีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ และสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาได้ดียิ่ง เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิชาชีพเฉพาะทางที่มีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ ฯลฯ ไม่น้อยกว่า 10 ปี
       (2) เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับในสังคมว่า มีผลงานทางด้านการศึกษาเป็นที่ประจักษ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การบริหาร และการส่งเสริมการศึกษา ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้ผลงานดังกล่าวในการประกอบวิชาชีพครูให้เกิดประโยชน์ เช่น เป็นอาจารย์ในสถาบันผลิตครูและรับผิดชอบสอนในรายวิชาชีพครูหรือมีประสบการณ์ในการบริหาร หรือเป็นบุคลากรทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหรือการส่งเสริมการศึกษาในระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา ที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี
      (3) มีประสบการณ์ด้านการสอน การบริหารสถานศึกษาหรือการนิเทศการศึกษา ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา ไม่น้อยกว่า 10 ปี
      (4) มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา
สำหรับครูชาวต่างประเทศ
    1. เป็นคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าของสถาบันการศึกษา ที่มีหลักฐานผ่านการรับรองของหน่วยงานที่เชื่อถือได้ เช่น ก.พ. สกอ. ก.ค. หรือ กคศ. เป็นต้น หรือปรากฏข้อมูลชื่อสถาบันระบุในหนังสือ The World of ALMANAC (กรณีจบจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ)
    2. การขอรับรองคุณวุฒิให้การรับรองเฉพาะบุคคลเป็นรายกรณี โดยหน่วยงานผู้ใช้เป็นผู้ขอรับรองคุณวุฒิจากคุรุสภา และต้องนำเสนอคุณสมบัติอื่นของผู้ขอรับรองคุณวุฒิประกอบการพิจารณา ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

       (1) มีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ และสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาได้ดียิ่ง เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิชาชีพเฉพาะทางที่มีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ ฯลฯ ไม่น้อยกว่า 10 ปี
       (2) เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับในสังคมว่า มีผลงานทางด้านการศึกษาเป็นที่ประจักษ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้ผลงานดังกล่าวในการประกอบวิชาชีพครู หรือบุคลากรทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา ที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี
       (3) มีประสบการณ์ด้านการสอน การบริหารสถานศึกษา การบริหารการศึกษา หรือการนิเทศการศึกษา ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา ไม่น้อยกว่า 10 ปี
(4) กรณีเป็นหลักสูตรที่เทียบเท่าปริญญาทางการศึกษา หรือในหลักสูตรกำหนดให้มีรายวิชาชีพครู พิจารณาแล้วเทียบได้ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต โดยในหลักสูตรต้องมีรายวิชาฝึกประสบการณ์การสอนด้วย

ขั้นตอนการขอรับรองคุณวุฒิการศึกษา เพื่อประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
     1. หน่วยงานผู้ใช้ดำเนินการขอรับรองคุณวุฒิการศึกษาให้กับบุคลที่ประสงค์จะเสนอขอรับรองคุณวุฒิการศึกษา โดยยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคุรุสภาทางไปรษณีย์ หรือยื่นโดยตรงที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยแนบเอกสารหลักฐานประกอบ ดังนี้
         1.1 หนังสือนำส่งจากหน่วยงานผู้ใช้ (ระบุเหตุผลความจำเป็น หรือความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ประกอบการพิจารณาขอรับรองคุณวุฒิการศึกษา)
         1.2 แบบคำขอรับรองคุณวุฒิการศึกษา
         1.3 สำเนาเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับรองคุณวุฒิการศึกษา
     2. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของบุคคลที่หน่วยงานผู้ใช้เสนอขอรับรองคุณวุฒิการศึกษาตามหลักเกณฑ์การรับรองคุณวุฒิการศึกษา และเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาการรับรองคุณวุฒิการศึกษา
   3. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาแจ้งผลการรับรองคุณวุฒิการศึกษาไปยังหน่วยงานผู้ใช้ที่เสนอขอรับรองคุณวุฒิการศึกษาภายใน 15 วัน หลังจากมีการรับรองมติแล้ว

     อนึ่ง ผู้ประสงค์ สถาบันการศึกษา สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่กลุ่มมาตรฐานประกอบวิชาชีพ สำนักมาตรฐานวิชาชีพ โทรศัพท์ : 02 280 0048 โทรสาร : 02 280 0048

 

ที่มา ; สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ความเห็นของผู้ชม