แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ; การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ที่มา ;  ตามที่พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 มาตรา 10 กำหนดให้เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดทำแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยแผนแม่บทที่ครม.ให้ความเห็นชอบให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับได้ต่อไป  บัดนี้ ครม.ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2565) ตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอ จึงให้ประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2565) ในราชกิจจานุเบกษาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2565)
; ประกอบด้วย 23 ประเด็น ได้แก่ 

1.ประเด็นความมั่นคง 2.ประเด็นการต่างประเทศ 3.ประเด็นการเกษตร4.ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5.ประเด็นการท่องเที่ยว 6.ประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 7. ประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 8.ประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 9.ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

10.ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 11.ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 12.ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 13.ประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 14.ประเด็นศักยภาพการกีฬา 15.ประเด็นพลังทางสังคม 16.ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก 17.ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  18.ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน 19.ประเด็นการบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ

20.ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 21.ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 22.ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 23.ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

คลิกดาวน์โหลดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) >>>

 

ความเห็นของผู้ชม