ค้นหา

คุรุสภาประชาพิจารณ์แนวทางการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

คุรุสภาเปิดรับฟังความคิดเห็นแนวทางการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และการกำหนดมวลสาระการทดสอบและประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู (ข่าว) 

         ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่าสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สถาบันผลิตครู หน่วยงานต้นสังกัด   นิสิตนักศึกษาวิชาชีพครู และผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และการกำหนดมวลสาระการทดสอบและประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู ระหว่างวันที่  25 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 

          โดยที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 45 กำหนดให้มีการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เป็นการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูในประเทศไทย ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการประกอบวิชาชีพ และมีคุณลักษณะความเป็นครูตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด ก่อนออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้กับผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ และเพื่อให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเป็นหลักประกันคุณภาพของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

            คุรุสภา ในฐานะสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงได้ออกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาชาติ นอกจากนี้ คณะกรรมการคุรุสภา และคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เห็นสมควรกำหนดให้การทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเป็นกลไกหนึ่งในการผลิตผู้ประกอบวิชาชีพครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง 

            สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะนำผลการรับฟังความคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพัฒนาระบบการทดสอบต่อไป

 

ที่มา ; สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา


ร่างแนวทางการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และการกำหนดมวลสาระการทดสอบและประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู

หลักการ 

          ตามหลักการสากล การประกอบวิชาชีพในทุกสาขาจำเป็นต้องมีมาตรฐานวิชาชีพเพื่อใช้ในการกำกับคุณภาพในการประกอบวิชาชีพของแต่ละสาขาตามมาตรฐานความรู้ และจรรยาบรรณวิชาชีพ วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงวิชาชีพหนึ่งที่ต้องมีมาตรฐานวิชาชีพเช่นเดียวกับวิชาชีพอื่นๆสำหรับวิชาชีพครูในประเทศไทย เป็นวิชาชีพควบคุมตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ผู้ประกอบวิชาชีพครูจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูจากสภาวิชาชีพ ได้แก่ คุรุสภา ซึ่งมีวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพครู กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อให้ได้ครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูและมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้าสู่วิชาชีพและดำรงอยู่ในวิชาชีพ โดยมีมาตรฐานวิชาชีพ และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมกำกับดูแลวิชาชีพครู
          โดยที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 45 กำหนดให้คุรุสภากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต และการออกใบอนุญาต ซึ่งการกำหนดให้มีการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เป็นการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูในประเทศไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการประกอบวิชาชีพ และมีคุณลักษณะความเป็นครูตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด ก่อนออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้กับผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ และเพื่อให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเป็นหลักประกันคุณภาพของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จึงเห็นสมควรให้มีระบบการทดสอบซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับรับรองคุณภาพของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งดำเนินการโดยมีระบบการบริหารจัดการทดสอบที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้อง และยึดมาตรฐานวิชาชีพครูฉบับปรับปรุงใหม่ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และคณะกรรมการคุรุสภาเรียบร้อยแล้ว

 

วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด

กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1. ผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง
     1.1 ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
     1.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2. ผู้ที่มีคุณวุฒิอื่นที่ไม่ใช่ปริญญาทางการศึกษาที่คุรุสภาให้การรับรอง

 

ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว อาจเป็นผู้ประสงค์ที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่เป็นชาวไทย หรือชาวต่างประเทศก็ได้


คลิกอ่าน

 

ความเห็นของผู้ชม