กฎหมายเกี่ยวกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๑ พ.ค. ๒๕๖๒)

พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการอุดมศึกษา

- พระราชบัญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

- พรบ.การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

- พรบ.สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

- พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒

- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

- พรบ.การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒

- พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒

- พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

 

ที่มา ; ราชกิจจานุเบกษา

ความเห็นของผู้ชม