ค้นหา

รวมเอกสารวิชาการของศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้

เอกสารเกี่ยวกับการโค้ช (Coaching )

การโค้ช ; กลไกในการจัดการเรียนรู้

Coaching Coding

ครู 3 c สำหรับผู้เรียนยุคใหม่

สมรรถนะการโค้ช สู่ Deep Learning & Creative Innovation

การโค้ชเพื่อเสริมสร้างทักษะ Digital Transformation

การโค้ชเพื่อการรู้คิด (Cognitive Coaching)

การโค้ชเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แบบ Hands-On และ Minds-On

การโค้ชที่เน้น Concept

การโค้ชเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

การโค้ชเพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะ

 

เอกสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้

การเรียนรู้อย่างจิงจังและตั้งใจ Active Deep Learning

การจัดการเรียนรู้ยุค AI

การเรียนรู้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง Broad Based Learing

ทักษะการเชื่อมต่อข้อมูลเชิงลึก

Digital Learning

ครูผู้ทำลายล้างการสอนแบบเดิมๆ Disruptive Teacher

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตื่นเต้น Exciting activities

การพัฒนาผู้เรียนสู่ Great zone

จาก High Tech & High Thrust สู่การบรรลุความฉลาดรัก (LQ)

การเรียนรู้บนฐาน Passion (Passion based learning)

สร้าง Passion ในการเรียนรู้

การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ(PLC)

ทักษะการคาดการณ์อนาคต Foresight the Future

การพัฒนาผู้เรียนให้คิดเป็น

การจัดการชั้นเรียนสร้างสรรค์(Creative Classroom Management)

การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์

การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความคิดรวบยอด

การบูรณาการเชิงสร้างสรรค์

การประเมินตามสภาพจริงอิงสมรรถนะ

การพัฒนาผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์

การเรียนรู้ที่รวดเร็วและเข็มแข็ง

การเรียนรู้ส่วนบุคคล Personalize Learning

การสะท้อนคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อกระตุ้นศักยภาพผู้เรียนบทบาทการโค้ชในศตวรรษที่ ๒๑

ขอบฟ้าใหม่แห่งการเรียนรู้สู่การสร้างสรรค์อนาคต

ครูผู้เป็นที่รัก

ความฉลาดด้านสิ่งแวดล้อม

ปฎิรูปการเรียนรู้ ผู้เรียนสำคัญที่สุด สูตรสำเร็จหรือกระบวนการ

รู้จักวิทยาการคำนวณ

พาผู้เรียนท่องไปในโลกออนไลน์

รักแท้จากใจครู

 

เอกสารเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม

การจัดการเรียนรู้ในยุค Disruptive Innovation

Trust กับการสร้างสรรค์นวัตกรรม

กระบวนทัศน์การโค้ชเพื่อเสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม

การแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรม

จากการคิดซับซ้อนสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม

การพัฒนาทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรม

การออกแบบนวัตกรรมรายวิชาระดับอุดมศึกษา

นวัตกรรมรวมพลังความเก่ง

ทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

ภาคปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรม

Breakthrough Thinking เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม

สามความรู้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

การวิจัยในชั้นเรียน ยุค Digital Transformation

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนขับเคลื่อนสู่งานประจำอย่างพอเพียงและยั่งยืน

การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

 

เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร

แนวคิดหลักในการพัฒนาหลักสูตร

จากหลักสูตรแกนกลางสู่หลักสูตรสถานศึกษา ; กระบวนทัศน์ใหม่การพัฒนา

การประเมินหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนา

การพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้สู่ความเป็นพลเมือง

การวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาหลักสูตร

รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรร่วมสมัย

การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตร

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการอิงมาตรฐานและการประเมินระดับชั้นเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานสำหรับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรฝึกอบรมเตรียมการทำปริญญานิพนธ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ

 

เอกสารการสัมมนานวัตกรรมการโค้ชเพื่อการรู้คิด

สัมมนาการโค้ชคิด บทที่ 1 การเรียนรู้

สัมมนาการโค้ชคิด บทที่ 2 ประสาทวิทยาศาสตร์และการรู้คิด

สัมมนาการโค้ชคิด บทที่ 3 สมองกับการรู้คิด

สัมมนาการโค้ชคิด บทที่ 4 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มรู้คิด

สัมมนาการโค้ชคิด บทที่ 5 แนวคิดหลักของการโค้ชเพื่อการรู้คิด

สัมมนาการโค้ชคิด บทที่ 6 การสร้างความไว้วางใจ (Trust)

สัมมนาการโค้ชคิด บทที่ 7 การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้

สัมมนาการโค้ชคิด บทที่ 8 การโค้ชเพื่อเสริมสร้าง Growth mindset ของผู้เรียน

สัมมนาการโค้ชคิด บทที่ 9 การสร้างความยึดมั่นผูกพันในการเรียนรู้

สัมมนาการโค้ชคิด บทที่ 10 การโค้ชโดยใช้พลังคำถาม

สัมมนาการโค้ชคิด บทที่ 11 การโค้ชเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ส่วนบุคคล

สัมมนาการโค้ชคิด บทที่ 12 การโค้ชเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แบบ  Hands-On และ Minds-On

สัมมนาการโค้ชคิด บทที่ 13 การโค้ชเพื่อเสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม

สัมมนาการโค้ชคิด บทที่ 14 การให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์

สัมมนาการโค้ชคิด บทที่ 15 การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด

สัมมนาการโค้ชคิด บทที่ 16 การวิจัยนวัตกรรมการโค้ชเพื่อพัฒนาผู้เรียน

 

บทความการศึกษา

บทความการศึกษา หลักสูตรการศึกษากับการพัฒนาประเทศ (รศ.ดร.วิชัย  วงศ์ใหญ่)

บทความการศึกษา หลักสูตรสถานศึกษา (รศ.ดร.วิชัย  วงศ์ใหญ่)

บทความการศึกษา สี่เสาหลักของการเรียนรู้ (รศ.ดร.วิชัย  วงศ์ใหญ่)

บทความการศึกษา ผู้เรียนเป็นสำคัญ (รศ.ดร.วิชัย  วงศ์ใหญ่)

บทความการศึกษา การออกแบบการเรียนรู้ย้อนกลับ (รศ.ดร.วิชัย  วงศ์ใหญ่)

บทความการศึกษา เด็กที่มีความสามารถเป็นพิเศษ (รศ.ดร.วิชัย  วงศ์ใหญ่)

บทความการศึกษา จิตอาสา (รศ.ดร.วิชัย  วงศ์ใหญ่)

บทความการศึกษา ความรู้ (รศ.ดร.วิชัย  วงศ์ใหญ่)

บทความการศึกษา การบริหารคนเก่ง (รศ.ดร.วิชัย  วงศ์ใหญ่)

บทความการศึกษา การจัดการเรียนรู้เพิ่มเสริมสร้าง Growth mindset (รศ.ดร.วิชัย  วงศ์ใหญ่)

 

แผ่นความรู้

แผ่นความรู้ กรอบความคิดการจัดการเรียนรู้บูรณาการ

แผ่นความรู้ ความสำเร็จอย่างยั่งยืนของ PLC

แผ่นความรู้ รูปแบบการโค้ชการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

แผ่นความรู้ ข้อสอบเชิงซับซ้อน

แผ่นความรู้ การประเมินอย่างต่อเนื่อง

แผ่นความรู้ ยุคหลังดิจิทอล

แผ่นความรู้ การเรียนรู้ที่เน้น CONCEPT

แผ่นความรู้ การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิด Deep Learimg

แผ่นความรู้ การเชื่อมโยง Concept ในกิจกรรมการเรียนรู้แบบ hand-on

แผ่นความรู้ การออกแบบวิจัยชั้นเรียน

 

ที่มา ; ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้ (LCCL)