ค้นหา

ชงคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเพิ่มมาตรฐานวิชาชีพครู

รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.)  เปิดเผยว่า ในการประชุม กมว.วันที่ 4 ต.ค.นี้ ตนจะเสนอที่ประชุม กมว.ให้พิจารณาอนุมัติในหลักการการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพครูเพิ่มอีก 2 ประเภท คือ มาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ และ มาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาปฐมวัย จากปัจจุบันที่มีเพียงมาตรฐานวิชาชีพครูเท่านั้น เพราะทั้งการศึกษาพิเศษ และการศึกษาปฐมวัยต้องการครูที่มีลักษณะเฉพาะและมีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ครูเฉพาะด้านที่แตกต่างจากครูทั่วไป 

ประธาน กมว.กล่าวต่อไปว่า หากที่ประชุม กมว. อนุมัติรับหลักการ ก็จะให้คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เชิญผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ และการศึกษาปฐมวัย มาช่วยยกร่างมาตรฐานวิชาชีพครูทั้ง 2 ประเภท เพื่อให้สถาบันผลิตครูใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับลักษณะงานได้ จากนั้นจะเสนอ กมว. และคณะกรรมการคุรุสภาประกาศใช้ต่อไป ทั้งนี้ตนอยากให้การยกร่างมาตรฐานวิชาชีพครูทั้ง 2 ประเภทแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2562 นี้ และผ่านการพิจารณาในทุกขั้นตอนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมหรือเมษายน 2563

สรุปข่าว ; "เอกชัยเตรียมเสนอ กมว.เพิ่มมาตรฐานวิชาชีพครู ครูการศึกษาพิเศษและครูปฐมวัย

ที่มา ; เดลินิวส์ 30 กันยายน 2562

 

ข่าวเกี่ยวกัน

"เอกชัย"ยืนยันต้องรื้อจรรยาบรรณครู

วันนี้(19 ก.ย.) รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) เปิดเผยว่า ในการประชุม กมว.วันที่ 4 ต.ค.นี้ ที่ประชุมจะมีการหารือเรื่องหลักสูตรพัฒนาความเป็นครู ของคนที่ไม่ได้เรียนปริญญาทางการศึกษา ที่จะนำมาใช้แทน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต(ป.บัณฑิต)วิชาชีพครู ซึ่งต้องออกเป็นประกาศคุรุสภา เพื่อเสนอที่ประชุมคุรุสภา ที่มีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณา โดยที่ กมว.จะตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อศึกษาและพัฒนาหลักสูตรพัฒนาความเป็นครู ว่า รายละเอียดการเรียนการสอน หลักสูตร ชั่วโมงการเรียน และการปฏิบัติการสอน ควรจะเป็นไปในทิศทางใด ซึ่งจะต้องเร่งดำเนินการ เพื่อให้มหาวิทยาลัยนำหลักสูตรใหม่ไปใช้ในปีการศึกษา 2563 ทันที

ประธาน กมว.กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ กมว.ต้องเร่งดำเนินการเรื่องการปรับปรุงจรรยาบรรณวิชาชีพครูให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนไป และให้มีความครอบคลุมมากขึ้น โดยขณะนี้คณะอนุกรรมการสอบสวนทางจรรยาบรรณกำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อปรับแก้เกณฑ์ลงโทษครูที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณ ที่ต้องกำหนดบทลงโทษให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น  การลงโทษครูที่ทำอนาจาร ล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน และชู้สาว ไม่ควรมีโทษพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แต่ควรเพิกถอนใบอนุญาตเท่านั้น และอีกสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง คือ การใช้ตำแหน่งหน้าที่ แสวงหาประโยชน์ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ควรมีบทลงโทษที่ชัดเจน โดยกำหนดเลยว่า พักหรือเพิกถอนใบอนุญาต

"ถ้าเราเขียนจรรยาบรรณให้ดี  ต่อไปการพิจารณาลงโทษจะง่ายขึ้น เช่น ครูบางคนเปิดสอนพิเศษให้แก่นักเรียนที่ตนสอนในชั้นเรียน ซึ่งผมมองว่าผิดจรรยาบรรณ เพราะครูกำลังใช้ตำแหน่งหน้าที่ให้นักเรียนไปเรียนพิเศษด้วย ซึ่งครูทำเยอะมาก และผู้ปกครองก็พูดไม่ออก ดังนั้นต่อไปจรรยาบรรณครูควรจะกำหนดเกณฑ์ให้ชัดเจนและครอบคลุม เพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณา" รศ.ดร.เอกชัย กล่าว

สรุปข่าว ; กมว.เดินหน้ายกเครื่องจรรยาบรรณวิชาชีพครู เอกชัยย้ำต้องเขียนให้ชัดเพื่อให้พิจารณาโทษได้ง่ายขึ้น

ที่มา ; เดลินิวส์ 19 กันยายน 2562

ความเห็นของผู้ชม