ค้นหา

ลิงค์ฐานข้อมูลอ้างอิง

หน่วยงานหลักและองค์กรการศึกษา

สำนักงานรัฐมนตรี ศธ.

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การอุดมศึกษา(กระทรวงการอุดมศึกษาฯ)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

 

องค์กรในกำกับ องค์การมหาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งขาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน)

อุทยานการเรียนรู้ (TKpark)

สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ(TDRI)

หนังสืออิเลคทรอนิกส์ สสวท. 

วิจัยปฏิรูปการศึกษา(ทีดีอาร์ไอ)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กองทุนเพื่อการศึกษา(กยศ)

คุรุสภา

สกสค.

สถาบันคุรุพัฒนา (หลักสูตรพัฒนาครู)

 

หน่วยงานวางแผนและบริหารงบประมาณ

รัฐบาลไทย

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงบประมาณ

สำนักนโยบายและแผน (สพฐ.)

กรมบัญชีกลาง

สำนักการคลังและสินทรัพย์ (สพฐ.)

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e-gp)

กลุ่มตรวจสอบภายใน(สพฐ.)

การติดตามผลการศึกษา(สพฐ.)

 

หน่วยงานพัฒนาระบบราชการและบริหารงานบุคคล

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

การบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

การพัฒนาระบบบริหาร (สพฐ.)

สำนักพัฒนาระบบบริหารและนิติการ สพฐ.

สำนักงาน ก.ค.ศ.

 

หน่วยงานพัฒนางานวิชาการและกิจการนักเรียน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท)

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศสาตร์แห่งชาติ(อพวช)

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สพฐ.)

การทดสอบทางการศึกษา(สพฐ.)

หน่วยศึกษานิเทศก์(สพฐ.)

การศึกษาทางไกล(สพฐ.)

การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา (สพฐ.)

เทคโนโลยีทางการสอน(สพฐ.)

การจัดการศึกษาพิเศษ(สพฐ.)

 

หน่วยงานด้านกฎหมายและนิติการ

ศาลปกครอง

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ(ปปท.)

องค์การต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ราชกิจจานุเบกษา

กฎหมายการศึกษา (สกศ.)

ระเบียบฎหมาย (สำนักงาน ก.ค.ศ.)

รวมกฎหมายการศึกษา(สพฐ.)