ค้นหา

"กมว."ยกร่างมาตรฐานวิชาชีพครูเด็กพิเศษ-เด็กปฐมวัย

นายเอกชัย กี่สุขพันธุ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในที่ประชุม กมว. ได้มีมติเห็นชอบในหลักการเรื่องการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้มีความจำเป็นที่จะต้องการบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะทางในการดูแลและมาตรฐานวิชาชีพครูปฐมวัย เพื่อที่จะสอดรับไปกับพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 เพราะในปัจจุบันคุรุสภามีการใช้มาตรฐานวิชาชีพ ที่ประกอบด้วย 3 มาตราฐาน ได้แก่ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน เพียงอย่างเดียวในการวัดครูทุกกลุ่ม ซึ่งที่ประชุม กมว.เห็นว่ามาตรฐานวิชาชีพที่มีอยู่เหมาะสมกับการใช้กับครูที่สอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้ แต่สำหรับกลุ่มเด็กพิเศษและเด็กปฐมวัย ที่จำเป็นจะต้องมีครูที่มีลักษณะเฉพาะ ทาง กมว.จึงคิดว่าควรที่จะมีการยกร่างมาตรฐานวิชาชีพของครูทั้ง 2 กลุ่มนี้ให้ชัดเจน โดยได้มอบหมายให้คณะอนุมาตรฐานวิชาชีพ ไปดำเนินการยกร่างและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน เพื่อใช้ที่จะเป็นมาตรฐานหลักให้มหาวิทยาลัยสามารถนำไปปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในคณะหรือสาขาที่มีความเกี่ยวข้องกับเด็กพิเศษและเด็กปฐมวัย ซึ่งจะทำให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาครูได้ตรงกับความต้องการ


นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการหารือถึงเรื่องการจัดการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป เพื่อได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ไม่ว่าจะเป็นการเรียนในระดับปริญญาใด ก็จำเป็นต้องมีปฏิบัติการสอนในวิชาเฉพาะที่ไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงจะมีสิทธิได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู รวมถึงต้องสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้วยประธาน กมว.กล่าว
 

ที่มา ; ไทยโพสต์  7 ตุลาคม 2562

สรุปข่าว ; กมว.เตรียมยกร่าง มาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ-เด็กปฐมวัย คาดเสร็จใน 6 เดือน เอกชัยมาตรฐานที่มีอยู่เดิมเหมาะกับเด็กประถมและมัธยมปกติ   ทำให้ต้องมีมาตรฐานวิชาชีพเฉพาะสำหรับครู2กลุ่มขึ้นมา   ตลอดจน เพื่อใช้เป็นหลักให้มหาลัย ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน  ให้สอดคล้องกัน

ความเห็นของผู้ชม