ค้นหา

คณะกรรมการการอุดมศึกษาหนุนเรียนปริญญาระบบคลังหน่วยกิต

 ศ.ดร.ประสาท สืบค้า รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ กกอ.ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เรื่องแนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2562 ข้อ13 ที่กำหนดว่าการให้คุณวุฒิและปริญญา กรณีผู้เรียนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีจะได้รับคุณวุฒิดังกล่าวจากสถาบันอุดมศึกษาผู้ที่เรียนสมัครเข้าศึกษาตามเงื่อนไข แต่ผู้เรียนที่เรียนในระบบคลังหน่วยกิตไม่มีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยม  ซึ่ง กกอ.มีมติให้ยกเลิกข้อความดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่า อว.ไม่ใช่หน่วยงานให้ใบปริญญาบัตร แต่การให้ใบปริญญาเกียรตินิยม หรือ ไม่เกียรตินิยม เป็นเรื่องของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา อีกทั้งการศึกษาระบบคลังหน่วยกิตเป็นระบบที่ทันสมัย จึงเป็นสิ่งที่น่าจะสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการ

สรุปข่าว ; มติ คณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) หนุนเรียนปริญญาระบบคลังหน่วยกิต ชี้เป็นระบบที่ทันสมัย เปิดทางให้วิทยาลัยให้ผู้เรียนที่เรียนระบบคลังหน่วยกิต มีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยม เตือนนักศึกษาก่อนสมัครเรียนอะไร ตรวจสอบข้อมูลสถาบันอุดมศึกษาก่อน


ที่มา : เดลินิวส์ จันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562

เกี่ยวข้องกัน

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง  แนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ.  2562 >>>   

ความเห็นของผู้ชม