ค้นหา

กระทรวงอุดมศึกษาฯและศึกษาธิการหารือการผลิตและพัฒนาครู

สรุปประเด็นข่าว ; กระทรวงอุดมศึกษาฯและศึกษาธิการตั้งคณะกรรมการผลิตครู

รมว.ศึกษาธิการ หารือกับ รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ประเด็นคือ

     - การผลิตครูให้ตรงกับความต้องการ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพครูในระบบให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะความรู้ด้านดิจิทัล  ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในโลกศตวรรษที่ 21  และครูจะต้องมีความรู้ด้านเทคโนโลยีให้มากขึ้นด้วย

     - สองกระทรวงมีข้อตกลงร่วมกันให้มีการตั้งคณะกรรมการร่วม ขับเคลื่อนการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

 

อ่านข่าวต้นฉบับ ; เดลินิวส์ 19 พฤศจิกายน 2562 .


ข่าวเกี่ยวกัน

สรุปประเด็นข่าว ; ชง"วิษณุ - สมคิด" นั่งประธานแก้ปัญหาผลิตและพัฒนาครู

รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ประชุมร่วมกับ รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.) เรื่องการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21

    - ปัญหาของครู พบว่า ครูขาดคุณภาพ ครูที่ผลิตไม่ตรงสาขา และครูมีจำนวนเกินตำแหน่งที่รองรับ

    - การแก้ปัญหาครูต้องแก้ทั้งตัวของครูและสภาพแวดล้อม

    - ควรเตรียมพร้อมรับมือกับครูจบใหม่ในปี 2565 ที่ครูที่จบจากหลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี พร้อมกัน

    - จะมีกลไกการผลิตและพัฒนาครูเชิงระบบ

           - คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการผลิตและพัฒนาครู (National Joint Committee for Teacher Education and Development) มาทำนโยบาย กำหนดทิศทางการผลิตและพัฒนาครูเป็นเขตพื้นที่การศึกษา วางมาตรฐานครู วิจัยเชิงระบบและพัฒนาครูของครู และศูนย์กลางของความเป็นเลิศ ด้านการศึกษา

           - สถาบันวิจัยระบบครุศึกษาและการศึกษา (Teacher Education and Education System Research Institute) ทำการวิจัยเชิงระบบทั้งด้านการศึกษาและคุรุศาสตร์ เพื่อทำหลักฐานองค์ความรู้เชิงประจักษ์ในการเตรียมกำลังคน และเนื้อหารายวิชา จะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันกับศตวรรษที่ 21

            - ตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านครุศึกษา (Teacher Education Center of Excellence) เป็นสภาความร่วมมือ เน้นการผลิตครูของครู ปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก

    - แนวคิดการพัฒนา

          - ปรับทักษะและความสามารถครู (reskill) โดยเฉพาะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีด้านดิจิทัลและภาษาอังกฤษ

          - พัฒนาครูเก่า อาจจะเป็นในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้นและปรับหลักสูตรของ ศธ.ที่ใช้ในโรงเรียน จะต้องสอดคล้องกับที่นิสิตนักศึกษาครูเรียนในมหาวิทยาลัย

         - พัฒนาครูอาชีวะด้วยเพราะครูสายนี้น้อยและเป็นสายที่จำเป็นต่ออุตสาหกรรมประเทศ

         - รับนักศึกษาครูจบใหม่เข้ามาเพื่อพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI)/ดิจิทัล/ ภาษาอังกฤษ

         - ครูเก่ามีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จริงทั้งหมดใน 3 ปี

         - บางรายวิชา เช่น คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ควรจะมีการแบ่งการผลิตครูออกเป็นระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งทาง ศธ. จะระบุรายวิชาแล้วนำมาหารือต่อไป

 

อ่านข่าวต้นฉบับ ; เดลินิวส์ 19 พฤศจิกายน 2562  

ความเห็นของผู้ชม