ค้นหา

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภาแจงข้อบังคับใหม่ให้ตั๋วครู

 ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาการ คุรุสภาจึงออก ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 พ.ย.2562 โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพิ่มเติม ดังนี้ 

      1.ต้องผ่านการรับรองประสบการณ์วิชาชีพครู และ

      2.ผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

       ทั้งนี้จะไม่กระทบสิทธิของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางการศึกษาที่คุรุสภาให้การรับรองก่อนปีการศึกษา 2562  รวมทั้งผู้ที่ได้สิทธิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูก่อนข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ

 กรณีชาวต่างชาติ หรือ ผู้มีสัญชาติไทยที่ใช้คุณวุฒิจากต่างประเทศ ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องมีคุณสมบัติดังนี้

         1.ผ่านการรับรองประสบการณ์วิชาชีพครูตามที่คณะกรรมการกำหนด

         2.มีใบอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย (Work Permit)

         3.มีหลักฐานการให้พำนักอยู่ในประเทศไทย  และ

         4.ผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

        สำหรับผู้มีสัญชาติไทยให้ยกเว้นคุณสมบัติ ในข้อ 2  และ 3 สำหรับสถานศึกษาที่รับครูชาวต่างประเทศเข้าประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษา ต้องให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการเป็นครูในประเทศไทยอย่างน้อยในเรื่องภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และกฎหมาย เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

 ข้อบังคับใหม่ได้ยกเลิกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตลอดชีพ โดยให้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุก 5 ปี สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพล่าช้า ให้ชำระเงินค่าปรับในการดำเนินการล่าช้าเป็นเงินเดือนละ 200 บาท แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คุรุสภากำหนด และให้ชี้แจงเหตุผลกรณีที่ดำเนินการล่าช้าดร.วัฒนาพร กล่าว

สรุปสาระสำคัญ ; เลขาคุรุสภาชี้แจงกรณีคุรุสภาแจงออกข้อบังคับใหม่ให้ตั๋วครู ย้ำดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุก 5 ปี

 ที่มา ; เดลินิวส์ จันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562

 ข่าวเกี่ยวข้องกัน

สช.เล็งหารือคุรุสภาแก้ปัญหาตั๋วครูเอกชน

วันนี้ (2 ธ.ค.)ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(กช.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้พบปะกับผู้แทนสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย ซึ่งทำให้ทราบถึงปัญหาและข้อจำกัดหลายเรื่องที่ต้องเร่งแก้ไข เช่น การประเมินภายนอกสถานศึกษาที่ยังคุยกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)ไม่ลงตัว  เพราะปัจจุบันมีสถาบันที่ทำการประเมินภายนอกโรงเรียนนานาชาติอยู่แล้ว 4 สถาบัน ซึ่งเมื่อคลี่มาตรฐานและตัวชี้วัดแล้ว พบว่าสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของ สมศ. แต่ทาง สมศ.ยังกำหนดให้ต้องมีผู้ประเมินจาก สมศ.เข้าไปด้วย ซึ่งถือเป็นความซ้ำซ้อนในการประเมิน ดังนั้นเรื่องนี้จะต้องมีการหารือกับ สมศ.ต่อไป

 นอกจากนี้ยังทำให้ทราบถึงปัญหาเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่เป็นปัญหาของโรงเรียนเอกชนหลายแห่ง เพราะโรงเรียนเอกชนมีครูจำนวนหนึ่งที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แต่มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ซึ่งจะต่ออายุครั้งละ 2 ปี เมื่อครบ 3 ครั้ง หากยังไม่ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูก็จะสอนต่อไม่ได้ โดยสาเหตุของปัญหานี้ คือ สถาบันที่ได้รับอนุญาตจากคุรุสภาให้สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ ป.บัณฑิต มีไม่เพียงพอ ดังนั้นจะต้องมีการหารือร่วมกับคุรุสภาเพื่อแก้ปัญหานี้ มิฉะนั้นจะส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนแน่นอน 

 อย่างไรก็ตามในกรณีของโรงเรียนนานาชาติ นอกจากรับฟังปัญหาแล้ว ผมได้ขอให้ทางสมาคมฯช่วยรณรงค์ และดูการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมในโรงเรียนนานาชาติด้วย แต่เท่าที่ทราบวันนี้โรงเรียนนานาชาติส่วนใหญ่ได้ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยอยู่ เพียงแต่ขาดการประชาสัมพันธ์ ก็เลยขอให้แต่ละโรงบอกสิ่งที่ตัวเองทำเป็นเทคนิควิธีดี ๆ ออกมาเผยแพร่ เพื่อให้สังคมรับรู้บ้างดร.อรรถพลกล่าว 

 สรุปประเด็นข่าว ; สช.เล็งคุยคุรุสภาแก้ปัญหาตั๋วครูเอกชน ก่อนส่งผลกระทบการเรียนการสอน และหารือสมศ.ประเมินซ้ำซ้อน

ที่มา ; เดลินิวส์ จันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562

ความเห็นของผู้ชม