ค้นหา

ความสามารถสำคัญของบุคคลในศตวรรษที่ 21 มี 10 ประการ

มีข่าวระดับนโยบาย จะปรับหลักสูตรขั้นพื้นฐานไทย โดยเน้นสมรรถนะ 6 ตัว คือ การจัดการตนเอง การสื่อสาร การรวมพลังเป็นทีม การคิดชั้นสูง และการเป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง คลิกอ่านข่าว

ได้อ่านหนังสือ สาระเกี่ยวข้องกัน เห็นทิศทางของโลกเพื่อชำเลืองการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพคนไทย

โดยรายงานว่าด้วย “อนาคตของงาน” ข้อมูลจากเครือข่าย The Occupational Information Network ของกระทรวงแรงงาน สหรัฐอเมริกา เสนอไว้ว่าสมรรถนะหรือความสามารถสำคัญของบุคคลในศตวรรษที่ 21 มี 10 ประการ

ซึ่งเป็นทักษะทางสังคมมากกว่าทักษะทางปัญญา โดยเรียงลำดับ คือ

1. แก้ปัญหาที่ซับซ้อน (Complex Problem) เป็นปัญหาใหม่ ๆ ที่คลุมเครือ
2. คิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) เป็นการใช้ตรรกะอนุมาน วิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของวิธีเข้าถึงปัญหาและวิธีแก้ปัญหา
3. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เป็นความสามารถในการนำเสนอวิธีการอันสร้างสรรค์ต่อกระบวนการแก้ปัญหา หรือนำเสนอความคิดแปลกใหม่เมื่อเผชิญกับสถานการณ์หรือโจทย์ที่กำหนดให้
4. บริหารจัดการคน (People Management) เป็นความสามารถในการประเมินความสามารถของบุคคลในการทำงานและการแก้ปัญหา แล้วจัดสรรหน้าที่ให้เหมาะสมกับแต่ละคนมากที่สุด จากนั้นกระตุ้นจูงใจให้สร้างผลงานที่ดีที่สุดผ่านการบริหารจัดการเป็นขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ
5. ร่วมมือกับผู้อื่น (Coordinating with Others) เป็นความสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนต่อพฤติกรรมของคนรอบข้าง
6. ฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) เป็นความสามารถตระหนักรู้ถึงปฏิกิริยาอีกฝ่าย และเข้าใจว่าทำไมเขาถึงมีปฏิกิริยาเช่นนั้น แล้วปรับตัว
7. ประเมินและตัดสินใจ (Judgment and Decision Making) เป็นการประเมินและตัดสินใจอย่างเหมาะสมที่สุดหลังจากประเมินปัญหา สถานการณ์หนึ่งๆ
8. จิตมุ่งบริการ (Service Orientation) เป็นความสามารถแสวงหาวิธีช่วยเหลือผู้อื่นอย่างกระตือรือร้น เพื่อผลักดันเป้าหมายอย่างมุ่งมั่น โดยมีสำนึกบนพื้นฐานจิตอาสาและความเสียสละต่อผู้อื่น มากกว่าเรื่องปัจเจกนิยมหรืออัตตานิยม
9. เจรจาต่อรอง (Negotiation) เป็นความสามารถในการลดความต่างทางความคิดหรือผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง
10. คิดวิเคราะห์อย่างยืดหยุ่น (Cognitive Flexibility) เป็นความสามารถใช้หลักการหลากหลาย เพื่อจัดลำดับและปรับโครงสร้างทำงานด้วยวิธีต่าง ๆ

เพื่อความอยู่รอด การศึกษาจะต้องสร้างคนให้มีความสามารถ เช่นว่านี้

#การศึกษาพื้นฐานเป็นบันไดขึ้นไปยอดที่สำคัญสุด

ที่มา ; หนังสือยุคปฏิบัติอุตสาหกรรมเมื่อหุ่นยนต์ครองโลกการศึกษาคือทางรอดทางเดียวของมนุษย์

 

ความเห็นของผู้ชม