ค้นหา

เลขา กกอ.จี้อุดมศึกษาเร่งปรับตัวปั้นคนไทยมีทักษะสูง

 ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวในการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการออกแบบหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นการยกระดับสมรรถนะ เพื่อผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่เมื่อเร็วๆนี้ ว่า

จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายรัฐบาลด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนตามนโยบาย Thailand 4.0 มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องผลิตผู้สำเร็จการศึกษา ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรมให้มีจำนวนที่เพียงพอ รวมทั้งขับเคลื่อนให้คนไทยเป็นคนที่มีทักษะสูง มีสมรรถนะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้มีความสามารถในการทำงานได้หลากหลายขณะเดียวกันต้องเป็นนักคิด เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่างๆด้วย

ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาต้องมีการปรับการเรียนการสอนอย่างจริงจัง โดยให้ภาคอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ มาร่วมจัดการเรียนการสอน และร่วมประเมินผลสัมฤทธิ์ ซึ่งการกำหนดผลการเรียนรู้จะนำไปสู่การออกแบบหลักสูตร กลยุทธ์การสอน และมุ่งเน้นการวัดและประเมินผลที่จะนำผลการฝึกปฏิบัติกลับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ตามที่มุ่งหวัง มีคุณธรรม ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพเป็นที่พึงพอใจของผู้จ้างงาน และแข่งขันกับนานาชาติได้

ที่มา ; เดลินิวส์ จันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562

ความเห็นของผู้ชม