ค้นหา

ก.พ. ปรับหลักสูตรการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563

คลิก  การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร1004/ว17ลงวันที่11ธันวาคม 2562และที่แก้ไขเพิ่มเติม >>>

คลิก ตัวอย่างข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปตามหลักสูตรใหม่  ก.พ. >>> 

            รวมบทความและสาระควรรู้เกี่ยวกับการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ >>>

ที่มา ; สำนักงาน ก.พ.

ความเห็นของผู้ชม