ค้นหา

สมรรถนะสำคัญไฉนทำไมถึงต้องสอบ (2)

 จากตอนที่ 1 ผมชี้ประเด็นเอาไว้ว่า สมรรถนะเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจาก ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ มีผลงานที่โดดเด่นกว่าคนอื่น ดังนั้น การวัดและประเมินผลว่า บุคคลใดมีสมรรถนะใด อยู่ในระดับใด จึงต้องวัดจากองค์ประกอบของสมรรถนะนั้นๆ นั้นหมายถึง ต้องมีตัวชี้วัดสมรรถนะที่ชัดเจน และวัดผลได้ จึงต้องอาศัยเครื่องมือในการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย และสอดคล้องกับองค์ประกอบสมรรถนะและจุดประสงค์ที่ต้องการวัดผลนั้น อ่านข้อเขียนสมรรถนะสำคัญไฉน จะเป็นผู้บริหารฯ ทำไมต้องสอบ ตอน 1 ดูครับ (อ่านสมรรถนะสำคัญไฉนทำไมถึงต้องสอบ (1)

ก่อนจะลงลึกถึงตัวชี้วัดสมรรถนะ กรณีตัวอย่างเครื่องมือ หรือข้อคำถามเพื่อวัดสมรรถนะ การแปรผลการประเมินสมรรถนะ โดยเฉพาะการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ซึ่งจะกล่าวถึงในข้อเขียนตอนที่ 3 นั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ข้อเขียนนี้จึงขอเสนอหลักของการวัดผลทางการศึกษา ที่จะนำมาใช้กับการวัดและประเมินสมรรถนะทางการบริหารก่อนนะครับ โดยมีประเด็นเชิงหลักการ ดังนี้

1. ความหมายการวัดผลทางการศึกษา

การวัดผลทางการศึกษา (ที่เน้นการทดสอบการศึกษา) หมายถึง กระบวนการวัดผลอย่างหนึ่งที่กระทำอย่างมีระบบเพื่อใช้ในการวินิจฉัย พยากรณ์ เปรียบเทียบ จัดอันดับ หรือตัดสินบุคคล โดยใช้ข้อสอบ หรือชุดคำถาม หรือเครื่องมืออย่างอื่นเพื่อไปกระตุ้นให้สมองแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมา แล้วประเมินหรือตัดสินโดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ดังเช่น O-NET GAT PAT ซึ่งเป็นการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานกับนักเรียนไทย หรือ PISA TIMSS ที่เป็นการทดสอบทางการศึกษากับเด็กนานาชาติ หากเป็นการประ