ค้นหา

ปี 2563 สกศ.ยึดแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเป็นคัมภีร์

เมื่อวันที่ 6 ม.ค. ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กล่าวถึงแนวทางการทำงานของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในปี 2563 ว่า สกศ.จะยึดแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเป็นคัมภีร์ในการปฏิบัติงานและเดินไปสู่เป้าหมาย โดยแผนปฏิรูปฯดังกล่าวมีแผนการดำเนินงาน 7 แผนหลัก 29 ประเด็นย่อย และโครงการต่าง ๆเกือบ 140 โครงการ แต่เนื่องจากได้มีการเสนอร่างแผนปฏิรูปฯต่อรัฐบาลเมื่อปลายปี 2561 และได้รับการอนุมัติในเดือน พฤษภาคม 2562

ขณะที่หลายเรื่องตามแผนต้องแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม2562 แต่ในทางปฏิบัติกลับพบว่า มีเพียง9 เรื่องเท่านั้นที่ดำเนินการไปได้ใกล้เคียงกับแผนที่กำหนด  11 เรื่องดำเนินการได้เล็กน้อย และอีก 9 ประเด็นยังไม่ดำเนินการอะไรเลย  ดังนั้น วันที่ 8-10 ม.ค.นี้ สกศ.จะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับตารางเวลาในการทำงาน และกำหนดแผนงานปี 2563 และ 2564  

พร้อมทั้งเน้นงานในแผนปฏิรูปว่าอะไรต้องหยิบขึ้นมาเดินหน้าเป็นการเฉพาะก่อน รวมถึงสื่อสารทำความเข้าใจกับหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ทุกหน่วยงานต้องบรรจุสิ่งที่อยู่ในแผนปฏิรูปฯและถือเป็นเรื่องสำคัญในการจัดทำงบประมาณปีต่อๆไป เพราะปัจจุบันระบบการติดตามงานของรัฐบาลจะยึดแผนปฏิรูปฯเป็นหลัก

เลขาธิการ สกศ. กล่าวต่อไปว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ตนได้เข้าชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ต่อคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา ที่มีนางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา เป็นประธาน ซึ่งนางกอบกุล ได้ขอให้ สกศ.เร่งรัด 2-3 เรื่องก่อน เช่น การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา การทำให้สถานศึกษามีอิสระ การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล เป็นต้น 

ซึ่งการทำให้สถานศึกษามีอิสระต้องดูความพร้อมและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ผนวกกับการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการใช้อำนาจจากส่วนกลาง ที่โครงสร้างใหม่ ศธ.ควรเสร็จกลางปี 2564 ดังนั้น การทำให้สถานศึกษามีอิสระ ควรมีหลายรูปแบบ สถานศึกษาที่พร้อมอาจไปก่อน ยังไม่พร้อมจะต้องพัฒนาให้มีความพร้อม สุดท้ายเป้าหมายการเป็นอิสระเน้นที่คุณภาพผู้เรียน ซึ่งไม่ได้วัดคุณภาพจากฐานความรู้ แต่ต้องเปิดเรื่องการวัดศักยภาพของเด็กว่า มีสมรรถนะด้านอื่น เช่น ศิลปะ ดนตรี กีฬา เพื่อนำมาใช้ส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพของตนเอง 

สรุป ; เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดแนวทางการทำงาน ปี 2563 ยึดแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเป็นคัมภีร์ในการปฏิบัติงานและเดินไปสู่เป้าหมาย ชี้ทุกหน่วยงานใน ศธ.ต้องช่วยกันเคลื่อน 7 แผนหลัก 29 ประเด็นย่อย 

ที่มา ; เดลินิวส์ จันทร์ที่ 6 มกราคม 2563

ความเห็นของผู้ชม