ค้นหา

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

17 เป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงโลกของเรา

     ทุกภาคส่วน ทั้งรัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมมือกันเป็นหุ้นส่วนขับเคลื่อนการพัฒนา ตามที่องค์การสหประชาชาติได้ระดมความพยายามกำหนดวาระเพื่อให้ประเทศต่างๆ บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

     จากวาระการประชุมฯ ในปี 2558 ประเทศสมาชิกร่วมกันให้สัตยาบันวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งหวังให้ทุกประเทศดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายภายในปี 2573 เพื่อสร้างอนาคตของทุกคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยไม่แบ่งแยก 

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย

     ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจที่เน้นการขจัดความยากจนและหิวโหย การมีรายได้ที่เพียงพอ มิติสังคมในการดูแลสุขภาพอนามัย การสร้างโอกาสทางศึกษาและการมีงานทำ และมิติสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มุ่งจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก มิติความมั่นคงและยุติธรรม และมิติความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในประเทศและระหว่างประเทศในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา โปรดศึกษาเวปไซต์นี้ เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพยายามของประเทศไทยในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) เพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้น ใน 15 ปีข้างหน้า โดยไม่มีทิ้งใครไว้ข้างหลัง รายละเอียดดังนี้ 

 • ขจัด ความยากจน ... ขจัดความยากจนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดหรือที่ใดก็ตาม
 • ขจัด ความอดอยาก ... ยุติความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหาร การปรับปรุงด้านการโภชนาการและส่งสริมการเกษตรแบบยั่งยืน
 • สุขภาพ ที่ดี ...ทำให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะในการดำรงชีพและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีในทุกช่วงอายุ
 • การศึกษา ที่มีคุณภาพ ... ทำให้แน่ใจว่าให้การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีพแก่ทุกๆ คน
 • ความเท่าเทียมกันทางเพศ ... บรรลุถึงความเท่าเทียมกันทางเพศและส่งเสริมพลังของสตรีและเด็กหญิงทุกคน
 • น้ำสะอาดและการสุขาภิบาล ... ทำให้มั่นใจว่าจะมีให้มีการจัดการน้ำและการสุขาภิบาลที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน
 • พลังงานที่ไม่มีวันหมดในราคาที่ซื้อได้ ... ทำให้มั่นใจว่าทุกคนจะสามารถเข้าถึงพลังงานที่มีราคาที่ซื้อได้ มั่นใจได้ ยั่งยืนและทันสมัย
 • อาชีพและเศรษฐกิจที่ดี ... ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน ส่งเสริมศักยภาพการทำให้เกิดอาชีพและการจ้างงานอย่างถ้วนหน้าและเป็นธรรม และงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน
 • นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานที่ดี ... สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการอุตสหกรรมที่ยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม
 • ลดความไม่เท่าเทียม ... ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในและระหว่างประเทศ
 • เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน... ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน
 • การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบ... ทำให้แน่ใจว่ามีการบริโภคและรูปแบบการผลิตที่ยั่งยืน
 • การปฏิบัติการเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ ... ดำเนินการอย่างเร่งด่ว่นเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอกาศและผลกระกระทบของการเปลี่ยนแปลง
 • การใช้ทรัพยากรในมหาสมุทรอย่างยั่งยืน ... รักษาและใช้ทรัพยากรในมหาสมุทร ทะเลและแหล่งทรัพยากรทางน้ำอื่นๆ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • การใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน ... ปกป้อง บูรณะและส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศน์วิทยาบนดินและจัดการทรัพยากรจากป่าอย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการตัดไม้ทำลายป่าและหยุดยั้งความเสื่อมโทรมของดินและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
 • สันติและความยุติธรรม... ส่งเสริมสังคมทีมีความสงบสุข ไม่มีการแบ่งแยกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้มีความยุติธรรมสำหรับทุกคนและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่พึ่งของส่วนรวมและเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ
 • การร่วมมือกันเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ... เสริมสร้างวิธีการปฏิบัติให้เข้มแข็งและสร้างพลังความร่วมมือนานาชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

คลิกอ่าน  วารสารบนเส้นทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน>>>

ที่มา ; สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สคช.)

ความเห็นของผู้ชม