ค้นหา

คะแนนความเชื่อมั่น"ครูไทย"ลดลงต่อเนื่อง

สวนดุสิตโพล เปิดผลสำรวจดัชนี ความเชื่อมั่นครูไทยปี 2562 พบคะแนนตกต่อเนื่องทั้ง 29 ตัวชี้วัดมีเพียง "ความเป็นผู้นำคะแนนเพิ่มขึ้น ส่วน "อุดมการณ์ จิตสำนึก ความรักในวิชาชีพครูได้คะแนนน้อยที่สุด

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพล เปิดเผยว่า สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดทำดัชนี ความเชื่อมั่นครูไทยปี 2562 โดยสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 8,123 คน ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 2562 – 13 ม.ค. 2563 โดยเน้นตัวชี้วัด 30 ประเด็นที่บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นต่อครูไทยทั้งในด้านส่วนตัว ชุมชนและการพัฒนาวิชาชีพตลอดจนการพัฒนาประเทศ ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา

อาทิ เรื่อง การเรียนรู้ และพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ความรู้ความสามารถในการสอน เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ และบุคคลรอบข้าง การไม่เป็นหนี้เป็นสิน และ อุดมการณ์ จิตสำนึก ความรักในวิชาชีพครู เป็นต้น ซึ่งแต่ละตัวชี้วัดจะมีคะแนน เต็ม 10 โดยสามารถสรุปเรียงลำดับจากความเชื่อมั่นสูงสุดไปถึงต่ำสุด ได้ดังนี้ ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่นดัชนีครูไทย ปี 2562 ผ่านทุกตัวชี้วัด ซึ่งภาพรวมคะแนนเต็ม 10 ครูไทยได้คะแนนความเชื่อมั่น 6.25 คะแนน แต่ก็ยังแย่กว่าปี 2561 ที่ได้คะแนนความเชื่อมั่น 6.48โดยมีเพียงประเด็นเดียว คือ มีความเป็นผู้นำที่มีคะแนนมากขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย ขณะที่ประเด็น อุดมการณ์ จิตสำนึก ความรักในวิชาชีพครู ได้คะแนนความเชื่อมั่นน้อยที่สุด

 

นายณัฐพล กล่าวต่อไปว่า สำหรับจุดเด่นของครูไทยในปี 2562 ผู้ตอบแบบสอบถาม36.31% เห็นว่า มีความมุ่งมั่นในการศึกษาหาความรู้ใหม่ 21.14% ขยัน อดทน เสียสละ ต้องรับผิดชอบงานหลายๆอย่าง17.04% ให้การอบรมสั่งสอนที่ดี ไม่ยึดติดความคิดแบบเดิม13.88% การจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายมากขึ้น11.63% เห็นว่ามีจิตวิญญาณของความเป็นครู เป็นผู้ให้ความรักความห่วงใย

ส่วน จุดด้อยของ ครูไทยในปี 2562 ผู้ตอบแบบสอบถาม 33.12% เห็นว่าขาดทักษะด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ20.00% ขาดการควบคุมอารมณ์ ยังคงใช้คำพูดและการลงโทษที่ไม่เหมาะสม18.52% มีปัญหาหนี้สิน รายได้ไม่เพียงพอ16.90% ไม่มีเวลาดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดและ11.46% เห็นว่าสั่งงาน สั่งการบ้านเยอะ ไม่สอนให้เด็กหัดคิดวิเคราะห์ 11.46% 

" หากเปรียบเทียบในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2560ถึงปี 2562 พบว่า ความเชื่อมั่นดัชนีครูไทย ลดลงอย่าต่อเนื่อง โดยในปี 2560 ได้คะแนนความเชื่อมั่น 7.69 คะแนน ปี2561ได้คะแนนความเชื่อมั่น 6.48และปี 2562ได้คะแนนความเชื่อมั่น 6.25 คะแนน ซึ่งความเชื่อมั่นครูไทยที่ลดลงอาจมาจากมีข่าวด้านลบเกี่ยวกับครูออกมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีโรงเรียนกวดวิชาเยอะ ผู้ปกครองมองว่าครูสอนไม่เต็มที่ ครูมีหนี้สิน ความมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ อุดมการณ์ความเป็นครูลดลง และครูยุคเก่าก็ก้าวไม่ทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว " นายณัฐพล กล่าว

ที่มา ; เดลินิวส์

ความเห็นของผู้ชม