ค้นหา

คณะกรรมการมูลนิธิศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

วันที่ 11 มกราคม 2563  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา  ได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ชุดใหม่ รวม 32 ราย

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและสื่ออื่น ๆ ให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่ขาดแคลนครู อาจารย์ และสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาสและบุคคลที่มีความต้องการพิเศษตลอดจนส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการศึกษา การมีงานทำและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

อาศัยอำนาจตามความในข้อ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ ของข้อบังคับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมชุดใหม่ ดังต่อไปนี้ (รายละเอียดด้านล่าง)
โดยมี

นายบัญชา แสงหิรัญ เป็นที่ปรึกษามีพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เป็นประธานกรรมการบริหาร

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เป็นรองประธานกรรมการบริหาร คนที่ ๑

พันโท สมชาย กาญจนมณี เป็นรองประธานกรรมการบริหาร คนที่ ๒

รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา เป็นรองประธานกรรมการบริหาร คนที่ ๓

 

รายละเอียดคนอื่นๆ คลิกดาวน์โหลด ประกาศฯ >>>

ความเห็นของผู้ชม